1. Do tematických výchovno – vzdelávacích plánov z matematiky a informatiky zaradiť témy zamerané na rozvoj FG podľa Národného štandardu finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.0

 

 Zodp.:  vyučujúci matematiky a informatiky

Termín: september

 RNDr. Adriana Mačošková, koordinátor finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť je:

-        schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti,

-       základná kompetencia rozumieť finančným produktom, službám, ktoré poskytuje trh  a ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho osobného a rodinného života,

-       označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

 

Finančná gramotnosť získaná v školskom prostredí je chápaná ako kompetencia žiaka nadobudnuté vedomosti,  zručnosti, postoje, ako aj hodnotovú orientáciu prakticky využívať vo všetkých finančných aspektoch jeho osobného a občianskeho života.

 

Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

 • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • naučiť sa rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • efektívne používať finančné služby,
 • plniť svoje finančné záväzky,
 • zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 • vedieť a byť schopný hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
 • inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 • poznať príklady úspešných jednotlivcov v svojej plánovanej profesijnej ceste,
 • poznať podmienky, vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,
 • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

 

Minimálne požiadavky na finančnú gramotnosť absolventov prostredníctvom osvojených kompetencií popisuje Národný štandard finančnej gramotnosti (NŠFG).  Témy, celkové a čiastkové kompetencie v NŠFG opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti. Celkovo sú Témy zoradené do 7 vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

1. Človek vo sfére peňazí

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

5. Úver a dlh

6. Sporenie a investovanie

7. Riadenie rizika a poistenie

 

Zaujímavé odkazy:

http://www.mpc-edu.sk/library/files/narodny_standard.pdf

http://fqtest.sk/

http://www.akademiafg.sk/test_financnej_gramotnosti/

http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq

http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/kviz-otestujte-svoju-financnu-gramotnost.html

http://www.poznaj.sk/

http://www.financnahitparada.sk/

http://www.skolarodinnychfinancii.sk/dokumenty-a-testy.html

http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=2927

 

 Tlač Poslať mailom
RNDr. Adriana Mačošková, koordinátor finančnej gramotnosti
Čítané: 1006
 11.09.2013