Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. október 2020
piatok, 10 marec 2017 22:46

Navýšenie odborných kompetencií zdravotníckych asistentov - Čo by o tom mali vedieť záujemcovia o štúdium i absolventi študijného odboru?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)


1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška č. 28 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Legislatívna úprava priniesla, istý čas v odborných kruhoch prehodnocované a diskutované, navýšenie odborných kompetencii zdravotníckym asistentom.


Zdravotnícky asistent je zdravotnícke povolanie, ktoré sa nadobúda štúdiom v 4-ročnom študijnom odbore na stredných zdravotníckych školách. Ukončením štúdia maturitnou skúškou absolvent získa úplne stredné odborné vzdelanie a je pripravený pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v ambulantných a ústavných zdravotníckych zariadeniach i v zariadeniach sociálnych služieb.
Na základe zmieňovanej legislatívnej úpravy zdravotnícky asistent pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám od 18 rokov veku v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne:
• odoberá kapilárnu krv okrem odberu krvi na acidobázickú rovnováhu,
• odoberá venóznu krv na vyšetrenie z periférneho cievneho systému,
• podáva inzulín podkožne, nízkomolekulárny heparín podkožne,
• podáva lieky injekčne do svalu,
• podáva stravu sondou.
Zdravotnícky asistent, okrem novorodencov, v rozsahu získaných vedomostí a zručností na základe indikácie lekára samostatne:
• odoberá moč na biochemické vyšetrenie, stolicu na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie, spútum
• zavádza rektálne rúrky a aplikuje klystíry,
• aplikuje liečivé kúpele, lieky s lokálnym účinkom na kožu, do oka, do ucha, do nosa a do konečníka, teplé a studené procedúry,
• odsáva sekréty z horných dýchacích ciest u osoby s nezaistenými dýchacími cestami,
• preväzuje a ošetruje rany okrem septickej rany, ktorá vyžaduje ošetrenie sestry.
Zdravotnícky asistent na základe indikácie lekára spolupracuje so sestrou pri:
• činnostiach súvisiacich s prijatím, prepustením, preložením alebo úmrtím, starostlivosti o mŕtve telo,
• malých chirurgických výkonoch, diagnostických a liečebných výkonoch, zhotovovaní EKG záznamu, ošetrovaní drénov a drenážnych systémov, výteroch z rán a telových dutín,
• príprave a podávaní liekov do ústnej dutiny, inhalačne a pri aplikácii kyslíkovej liečby,
• zavádzaní permanentného močového katétra u ženy,
• príprave a podávaní intravenóznych liekov, príprave a podávaní parenterálnej liečby,
• odsávaní sekrétov z horných dýchacích ciest u osoby so zaistenými dýchacími cestami.
Naďalej zdravotnícky asistent samostatne na základe získaných vedomostí a zručností, okrem novorodencov:
• uspokojuje biologické potreby v zdraví, v chorobe a pri umieraní,
• pracuje s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia, zaznamenáva uskutočnené zdravotné výkony do zdravotnej dokumentácie a na základe zdravotnej dokumentácie vykazuje činnosti pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky,
• poúča osobu o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb,
• zabezpečuje hygienu prostredia vrátane dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckych pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení, stará sa o bezpečné prostredie a ochranu intimity osoby,
• vykonáva prvú pomoc a zabezpečuje ďalšiu odbornú pomoc,
• vykonáva starostlivosť o posteľ, hygienu osôb, starostlivosť o ústnu dutinu, starostlivosť o kožu okrem ošetrenia, ktoré vyžadujú zásah sestry, pripravuje operačné pole,
• sleduje bilanciu tekutín a zabezpečuje dodržiavanie pitného režimu, podáva jedlo a kŕmi osobu s deficitom sebaobslužných činností, sleduje vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra, stará sa o zavedené permanentné močové katétre, ošetruje zhojenú kolostómiu,
• pripravuje obväzový materiál a obväzuje jednotlivé časti tela, zhotovuje bandáž končatín,
• meria fyziologické funkcie, aplikuje zábaly a obklady, pripravuje a podáva liečebné čaje,
• vykonáva činnosti na prevenciu vzniku syndrómu z imobility, nácvik sebaobslužných činností, konáva ošetrenie zhojenej kolostómie a vymieňa zberné vrecko.
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti o pacienta je výsledkom tímovej práce, ktorá musí byť podporená dostatočným počtom zdravotníckych pracovníkov s jasne stanovenými kompetenciami. Podľa analýzy stavu personálu vo viacerých nemocniciach je stav nedostatku zdravotníckych asistentov kritický. Zmenou legislatívy sa do systému zdravotnej starostlivosti dostane plnohodnotne vzdelaný stredoškolský personál, ktorý nájde uplatnenie pri lôžku pacienta na všetkých oddeleniach a pracoviskách, ako administratívny pracovník pri vedení zdravotnej dokumentácie a pri vykazovaní činností pre potreby zdravotných poisťovní a štatistiky, na operačných úsekoch, vo všeobecnej i špeciálnej ambulantnej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb. Po vykonaní maturitnej skúšky môže absolvent školy pokračovať vo vzdelávaní na vysokej škole.
Zdravotnícki asistenti, ktorí ukončili štúdium v odbore do 31. augusta 2013, môžu výkony súvisiace s navýšenými odbornými kompetenciami vykonávať po preškolení, ktoré zabezpečí zamestnávateľ s príslušnou strednou zdravotníckou školou.
Mgr. Nataša Sivulková
manažér praktického vyučovania

 

Čítané 6438 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.