Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
piatok, 23. október 2020
streda, 24 máj 2017 20:32

Výzva na podanie prihlášky na 3. turnus odbornej stáže v Třebíči

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 20.6.2017 odovzdali prihlášku na 3. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2017 v rámci odbornej praxe.

 

Prijímajúcou školou bude pre 4-roch vybraných žiakov školy - účastníkov odbornej stáže VOŠ a SŠ veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč v Českej republike, ktorá zabezpečí žiakom absolvovanie odbornej praxe v dvoch zariadeniach pre seniorov v trvaní dvoch týždňov. Presný dátum konania stáže bude prijímajúcou školou potvrdený do konca júna 2017.
Záujemcovia o odbornú stáž sa musia oboznámiť s cieľmi odbornej stáže v 3. turnuse, ktoré sú zverejnené na výveske vo vestibule školy (vitrína o priebehu stáže v 1. turnuse). Uvedeným cieľom žiaci prispôsobia vyplnenie jednotlivých náležitostí prihlášky.
Informácie k vyplneniu prihlášky:
1. Žiak prihlášku vypíše čitateľne podľa predtlače (čítajte s porozumením)
2. Uvedie požadované osobné údaje, triedu a platný mailový kontakt. Údaje sú nevyhnutné na vyplnenie potrebnej projektovej dokumentácie a podliehajú ochrane osobných údajov
3. Vyznačí správne poradie turnusu a miesto konanie stáže
4. Vo vyznačených poliach žiak naštylizuje motivačný list a prínosy stáže pre žiaka a vysielajúcu školu
5. Vyplnenú prihlášku podpíše žiak a rodič žiaka (aj keď má 18 rokov)
Odovzdané prihlášky vyhodnotí podľa platných kritérií (uvedené na výveske vo vestibule školy) predmetová komisia odborných predmetov. Zároveň sa kladne hodnotí originalita v motivácii a prínosoch stáže. Škola oznámi záujemcom výsledky výberovej procedúry.
Od vybraných kandidátov na zahraničnú stáž sa očakáva:
• 100% účasť na príprave pred samotným konaním stáže, uskutočňuje sa po vyučovaní,
• dôkladné spracovanie výstupov prípravy na stáž.
Ak vybraný kandidát nesplní uložené úlohy súvisiace s prípravou na stáž v dohodnutom termíne, bude nahradený v poradí ďalším navrhovaným kandidátom.
Účastník stáže okrem práce na vybranom pracovisku denne spracováva denník odbornej stáže, výstupy odbornej stáže, aktívne sa podieľa na šírení výsledkov stáže a projektu na školskej i mimoškolskej úrovni (už minimálne dva roky ste účastníkmi školských akcií, ktoré sú zamerané na podobné šírenie výsledkov projektu) a vyhotoví Správu o konaní odbornej stáže. Povinne absolvuje všetky časti odborného i kultúrno-spoločenského programu stáže. Po ukončení stáže prezentuje dosiahnuté vzdelávacie výsledky.
Dosiahnuté vzdelávacie výsledky účastníka stáže sú:
• hodnotené klasifikačným stupňom podľa platných ustanovení uvedených v internej smernici školy,
• vysielajúcou školou uznané a prenesené do klasifikácie ZOA i OAD v príslušnom klasifikačnom období.
Absolvent stáže získa Certifikát o absolvovaní odbornej stáže a Europass-Mobilita.
Tlačivo prihlášky na odbornú stáž si záujemcovia môžu vyzdvihnúť u Mgr. N. Sivulkovej (dňa 26.5.2017 alebo v týždni od 5.6.2017 do 9.6.2017). Neúplne vypísané prihlášky budú z posudzovania vyradené.
Prajeme Vám, aby ste patrili k vybraným kandidátom na absolvovanie zahraničnej odbornej stáže.
Mgr. Nataša Sivulková

Čítané 2085 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.