Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
štvrtok, 08 jún 2017 21:54

Odborná exkurzia – CSS Zátišie v Osadnom

Napísal(a) Lívia Andrejčáková, ZA III.A
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Ďna 22.5.2017 sme sa žiaci tretích ročníkov spolu s naším pedagogickým vedením zúčastnili odbornej exkurzie v CSS Zátišie v Osadnom. Centrum sociálnych služieb Zátišie je zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje svoje služby v obci Osadné ale aj v meste Snina.

Zariadenie je rozdelené na niekoľko častí, v ktorých sa poskytujú sociálne služby v domove sociálnych služieb ako aj v zariadení podporovaného bývania v Osadnom. Kapacita domova sociálnych služieb je okolo 60 miest a kapacita zariadenia podporovaného bývania je 6 miest. Obidve zariadenia poskytujú svoje služby počas celého roka.
Domov sociálnych služieb poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
V domove sociálnych služieb sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie a vreckové a vecné dary. Taktiež sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, záujmová činnosť a utvárajú sa podmienky na vzdelávanie a úschovu cenných vecí.
Ergoterapeutické dielne v Osadnom zahŕňa stolárska dielňa, košikárska dielňa a arteterapeutická dielňa. Pri prezeraní si týchto dielni s výrobkami, ktoré vytvorili klienti, sme zostávali v nemom úžase, že niečo také krásne mohli vytvoriť ľudia s rôznymi poruchami, ktorých sme priamo videli pri práci.
Druhou časťou sociálnych služieb je zariadenie podporovaného bývania. Zariadenie podporovaného bývania (ZPB) poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život. V ZPB sa okrem dohľadu poskytuje ubytovanie, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na prípravu stravy a vykonáva sa sociálna rehabilitácia.

Na záver našej exkurzie sme navštívili kryptu s pozostatkami  1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.

Myslím si, že môžem hovoriť za všetkých, že táto exkurzia bola pre nás ďalšou zaujímavou skúsenosťou počas nášho štúdia na SZŠ v Humennom.

 

Čítané 2073 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.