Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
nedeľa, 07 január 2018 22:12

Výzva na podanie prihlášky na 4. turnus odbornej stáže v Ostrave

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

 

Vyzývame  žiakov 3.  ročníka študijného  odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do  20. 2. 2018 odovzdali prihlášku  na  4. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2018   v rámci súvislej odbornej praxe.


Prijímajúcou školou bude SZŠ a VOŠ zdravotnícka Ostrava v Českej republike, ktorá v zmluvnom zdravotníckom zariadení zabezpečí 6-tim vybraným žiakov školy - účastníkom odbornej stáže - absolvovanie odbornej praxe na vybranom pracovisku v trvaní dvoch týždňov v Mestskej nemocnici Ostrava. Presný dátum konania stáže bude prijímajúcou školou potvrdený v nasledujúcom mesiaci.
Záujemcovia o odbornú stáž sa musia oboznámiť s cieľmi odbornej stáže vo 4. turnuse, ktoré sú zverejnené na výveske vo vestibule školy. Uvedeným cieľom žiaci prispôsobia vyplnenie jednotlivých náležitostí prihlášky.


Praktické rady k vyplneniu prihlášky

ŽIAK:

1. prihlášku vypíše čitateľne podľa predtlače (čítajte s porozumením),
2. uvedie požadované osobné údaje, triedu a platný mailový kontakt (čitateľne), všetky údaje sú nevyhnutné na vyplnenie potrebnej projektovej dokumentácie a podliehajú ochrane osobných údajov,
3. vyznačí správne poradie turnusu a miesto konanie stáže,
4. vo vyznačených poliach žiak naštylizuje motivačný list a predpokladané prínosy stáže pre žiaka a vysielajúcu školu,
5. vyplnenú prihlášku podpíše žiak a rodič žiaka (aj keď má 18 rokov).
Odovzdané prihlášky vyhodnotí podľa platných kritérií (uvedené na výveske vo vestibule školy) predmetová komisia odborných predmetov. Kladne sa hodnotí originalita v motivácii a v prínosoch stáže. Škola oznámi záujemcom výsledky výberovej procedúry.
Od vybraných kandidátov na zahraničnú stáž sa očakáva:
• 100% účasť na príprave pred samotným konaním stáže, uskutočňuje sa po vyučovaní,
• dôkladné spracovanie výstupov prípravy na stáž.
Ak vybraný kandidát nesplní uložené úlohy súvisiace s prípravou na stáž v dohodnutom termíne, bude nahradený v poradí ďalším navrhovaným kandidátom.
Účastník stáže okrem práce na vybranom pracovisku denne spracováva denník odbornej stáže, výstupy odbornej stáže, aktívne sa podieľa na šírení výsledkov stáže a projektu na školskej i mimoškolskej úrovni (už minimálne dva roky ste účastníkmi školských akcií, ktoré sú zamerané na podobné šírenie výsledkov projektu) a vyhotoví Správu o konaní odbornej stáže. Povinne absolvuje všetky časti odborného i kultúrno-spoločenského programu stáže. Po ukončení stáže prezentuje dosiahnuté vzdelávacie výsledky.
Vzdelávacie výsledky účastníka sú:
• hodnotené v zmysle platných ustanovení uvedených v internej smernici školy,
• vysielajúcou školou uznané,
• prenesené do klasifikácie SOP i OAD v príslušnom klasifikačnom období.
Absolvent stáže získa Certifikát o absolvovaní odbornej stáže a Europass-Mobilita.
Tlačivo prihlášky na odbornú stáž si záujemcovia môžu vyzdvihnúť u Mgr. N. Sivulkovej. Neúplne vypísané prihlášky budú z posudzovania vyradené.
Prajeme Vám, aby ste patrili k vybraným kandidátom na absolvovanie zahraničnej odbornej stáže.

Čítané 3396 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.