Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 26. máj 2022
sobota, 26 máj 2018 10:18

Zdravotnícky asistent a svet práce

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Stredná zdravotnícka škola v Humennom v období júl 2018 – jún 2020, už štvrté dvojročné obdobie, pokračuje v organizácii zahraničných odborných stáží pre žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent s grantovou podporou Európskej komisie.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila škole návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (vo výzve 2018) s poskytnutím grantu v celkovej výške 117 582,00 €.


V rámci projektu zrealizujeme desať turnusov 3-týždňových mobilít pre spolu 48 žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent. V prvom roku i v druhom roku projektového obdobia sa uskutoční po päť mobilít. Našimi projektovými partnermi sú tri zdravotnícke školy v Českej republike, v Třebíči, v Ostrave a v Prahe, a priamo jeden poskytovateľ zdravotníckych služieb v Karlových Varoch. Po dohode s partnermi účastníci stáží budú odbornú prax realizovať na klinikách alebo na oddeleniach, ktoré by v sídle vysielajúcej školy nemohli absolvovať. Všetky pracoviská poskytujú vo svojich odboroch špičkovú starostlivosť s kvalitným zázemím pre pacientov i zdravotníckych pracovníkov.
Vybraní žiaci 3. ročníka budú absolvovať v roku 2019 a v roku 2020 povinnú súvislú odbornú prax na pracoviskách v Mestskej nemocnici Ostrava, v Nemocnici na Bulovce v Prahe a v Karlovarskej krajskej nemocnici, a.s. v Karlových Varoch. Žiaci 4. ročníka v roku 2018 a v roku 2019 získajú nové vedomosti a špecifické ošetrovateľské zručnosti nevyhnutné pri starostlivosti o pacientov s konkrétnou diagnózou v Nemocnici Třebíč, príspevková organizácia a v Karlovarskej krajskej nemocnici, a.s. v Karlových Varoch.
Škola má ambície uskutočňovať odbornú prípravu žiakov v podmienkach kvalitnej praxe. Realizácia projektu je jedným z prostriedkov zvyšovania kvality vzdelávacieho procesu, zlepšenia úrovne odborných vedomostí a zručností u žiakov, ako aj posilňovania snáh školy v internacionalizácii.
Medzi žiakmi školy je o pobyt na zahraničných mobilitách záujem. Účastníkmi stáží budú aj žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia a z rodín so slabším finančným zázemím. Očakávame, že realizáciu odborných stáží budú žiaci našej školy vnímať ako jednu zo súčastí kvalitného vzdelávacieho programu. Očakávame, že sa zvýši ich motivácia pre dosahovanie dobrých študijných výsledkov a že získané vedomostí, zručnosti, postoje a kompetencie preukážu v ďalšom štúdiu. Absolvovanie mobilít pozitívne ovplyvňuje rozvoj osobností našich žiakov, ktorí budú možno prvýkrát mimo rodiny, nadviažu nové priateľstvá a kontakty, spoznajú nové mestá a regióny.
V každom turnuse bude žiakov sprevádzať jeden pedagogický pracovník školy.
V projekte budeme využívať prvky ECVET. Žiaci budú mať dosiahnuté vzdelávacie výsledky počas odborných stáží potvrdené prijímajúcou školou v Českej republike. Vysielajúca škola hodnotenie vzdelávacích výsledky v plnej miere prenesie do klasifikácie v rámci odbornej klinickej praxe v príslušnom ročníku. Žiaci po ukončení odbornej stáže získajú Europass- Mobilita.

Čítané 3313 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.