Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
sobota, 26 máj 2018 10:27

Výzva na podanie prihlášok na odbornú stáž

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 8.6.2018 odovzdali prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2018 a na 2. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v októbri 2018. 

1. turnus odbornej stáže sa uskutoční v septembri 2018 v Třebíči. Vybraní štyria žiaci školy vo 4. ročníku - účastníci odbornej stáže - absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Nemocnice Třebíč, príspevková organizácia. Projektovým partnerom školy v 1. turnuse je VOŠ a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč v Českej republike. Presný dátum konania stáže bude prijímajúcou školou potvrdený v nasledujúcom mesiaci. 

2. turnus odbornej stáže sa uskutoční v októbri 2018 v Karlových Varoch. Vybraní šiesti žiaci školy vo 4. ročníku – účastníci odbornej stáže – absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Karlovarskej krajskej nemocnice, a.s. v Karlových Varoch, ktorá je zároveň projektovým partnerom školy. Mobilita sa uskutoční v termíne od 30.9.2018 do 19.10.2018.
Odborná stáž v 1. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov s konkrétnou lekárskou diagnózou na chirurgickom, urologickom a ortopedickom oddelení a na multioborovej JIS v Nemocnici Třebíč, p.o.
Odborná stáž v 2. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov s konkrétnou lekárskou diagnózou na kardiologickom oddelení, na neurologickom oddelení, na Emergency – oddelení urgentného príjmu a na jednotkách intenzívnej starostlivosti v Karlovarskej krajskej nemocnici, a.s.
Uvedeným zameraniam turnusov odborných stáží žiaci prispôsobia vyplnenie jednotlivých náležitostí prihlášky. Odporúčame žiakom získať základné informácie o zdravotníckych zariadeniach na webových sídlach nemocníc.


Praktické rady k vyplneniu prihlášky
ŽIAK:
1. prihlášku vypíše čitateľne podľa predtlače (čítajte s porozumením),
2. uvedie požadované osobné údaje, triedu a platný mailový a telefonicky kontakt (všetky údaje sú nevyhnutné na vyplnenie potrebnej projektovej dokumentácie a podliehajú ochrane osobných údajov),
3. vyznačí správne poradie turnusu a miesto konanie stáže,
4. vo vyznačených poliach žiak naštylizuje motivačný list a predpokladané prínosy stáže pre žiaka a vysielajúcu školu,
5. nevypĺňa polia určené pre triedneho učiteľa a školu,
6. vyplnenú prihlášku podpíše žiak a rodič žiaka (aj keď má 18 rokov).

Odovzdané prihlášky sa budú podľa platných kritérií prehodnocovať na zasadnutí predmetovej komisie odborných predmetov. Kladne sa hodnotí originalita vo vyplnení prihlášky v časti „motivácia“ a „prínosy stáže pre žiaka a pre školu“. Škola oznámi záujemcom výsledky výberovej procedúry do konca školského roku.

Povinnosti vybraných kandidátov na zahraničnú odbornú stáž:
• 100% účasť na príprave pred konaním stáže (uskutočňuje sa v závere letných prázdnin a po vyučovaní v úvode školského roku 2018/2019),
• dôkladné spracovanie výstupov z prípravy na stáž.

Kandidát, ktorý nesplní povinnosti súvisiace s prípravou na stáž v dohodnutom termíne, bude nahradený v poradí ďalším navrhovaným kandidátom.
Účastník stáže, počas obdobia mobility, denne spracováva denník odbornej stáže, výstupy odbornej stáže, aktívne sa podieľa na šírení výsledkov stáže a projektu na školskej i mimoškolskej úrovni (už minimálne dva roky ste účastníkmi školských akcií, ktoré sú zamerané na podobné šírenie výsledkov projektu) a vyhotoví Správu o konaní odbornej stáže. Povinne absolvuje všetky časti odborného i kultúrno-spoločenského programu stáže. Po ukončení stáže prezentuje dosiahnuté vzdelávacie výsledky.

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky účastníka odbornej stáže sa:
• hodnotia v zmysle platných ustanovení uvedených v internej smernici školy,
• v plnom rozsahu potvrdia prijímajúcou inštitúciou a uznajú vysielajúcou školou,
• prenesú do klasifikácie OAD v príslušnom klasifikačnom období.

Absolvent stáže získa Europass-Mobilita.
Tlačivo prihlášky na odbornú stáž si záujemcovia môžu vyzdvihnúť u Mgr. N. Sivulkovej. Neúplne vypísané prihlášky budú z posudzovania vyradené.
Prajeme záujemcom o absolvovanie odbornej stáže, aby patrili k vybraným kandidátom.

Čítané 4668 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.