Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
utorok, 09 október 2018 13:24

Projekt - „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“. Doporučený

Napísal(a)

mprvsreuefrr

Stredná zdravotnícka škola, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, má schválenú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom „Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“.

Kód výzvy:                 IROP-PO2-SC223-2016-14

Prioritná os:                 2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:      2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Špecifický cieľ:           2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021K050-223-14 bola podpísaná dňa 08. 06. 2018, v centrálnom registri zmlúv bola zverejnená dňa 13. 06. 2018, účinná je nasledujúci deň po dni zverejnenia, t. j. od 14. 06. 2018.

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok strednej odbornej školy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

Aktivity projektu:

  1. Obstarania a modernizácia materiálno - technického vybavenia učební praktického vyučovania

a jazykových učební

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahne posilnenie systému odborného vzdelávania a prípravy a zvýšenie jeho atraktívnosti v kontexte celoživotného vzdelávania. Zlepšia sa podmienky pre uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. Zlepší sa materiálno-technické vybavenie učební praktického vyučovania. Vytvoria sa technické podmienky pre inkluzívne vzdelávanie a podmienky na zvýšenie počtu žiakov zúčastňujúcich sa praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. Rekonštrukciou vnútorných priestorov (učební) strednej zdravotnícke školy, zakúpením materiálno-technického vybavenia škola splní všetky zadefinované požiadavky na materiálno-technické a priestorové normatívy a je teda predpoklad, že sa stane veľmi kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pripravujúcou absolventov podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Cieľom školy je do budúcna spolupracovať aj ÚPSVaR SR v oblasti rekvalifikácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačovo prácu.

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                        07/2018

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu:   12 mesiacov

Celková výška oprávnených výdavkov:                                829 371,65 €

Výška nenávratného finančného príspevku:              787 903,07 €

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

www.irop.sk

Čítané 5025 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill