Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. jún 2022

Mgr. Nataša Sivulková

streda, 18 september 2019 10:14

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

streda, 18 september 2019 10:08

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 8.6.2018 odovzdali prihlášku na 1. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2018 a na 2. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v októbri 2018. 

sobota, 26 máj 2018 10:18

Zdravotnícky asistent a svet práce

Stredná zdravotnícka škola v Humennom v období júl 2018 – jún 2020, už štvrté dvojročné obdobie, pokračuje v organizácii zahraničných odborných stáží pre žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent s grantovou podporou Európskej komisie.
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu schválila škole návrh projektu v programe Erasmus+ Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov (vo výzve 2018) s poskytnutím grantu v celkovej výške 117 582,00 €.

nedeľa, 18 február 2018 21:08

Celoškolský odborný seminár

Dňa 14.2.2018 sa všetci žiaci a učitelia v priestoroch školy stretli na celoškolskom odbornom seminári. Táto akcia sa na našej škole spája s odovzdávaním odborných vedomostí a skúseností, ktoré žiaci majú možnosť získať na odborných stážach v Českej republike. Stáže sa uskutočňujú s grantovou podporou programu Erasmus+. Spracovaný projekt v uvedenom programe umožňuje vybraným žiakom absolvovať odbornú prax v inom zdravotníckom zariadení alebo zariadení sociálnych služieb mimo sídla školy.

 

Vyzývame  žiakov 3.  ročníka študijného  odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do  20. 2. 2018 odovzdali prihlášku  na  4. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci jún 2018   v rámci súvislej odbornej praxe.

Súvislá odborná prax (SOP) patrí k povinnej súčasti vzdelávacieho programu u žiakov v študijnom odbore zdravotnícky asistent v závere 3. ročníka. Počas štyroch týždňov si žiaci upevňujú vedomosti, zručnosti a kompetencie zdravotníckeho asistenta v prirodzených podmienkach na pracoviskách zmluvných zdravotníckych zariadení.

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 20.6.2017 odovzdali prihlášku na 3. turnus odbornej stáže, ktorý sa uskutoční v mesiaci september 2017 v rámci odbornej praxe.


1.marca 2017 nadobudla platnosť Vyhláška č. 28 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č.321/2005 o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach. Legislatívna úprava priniesla, istý čas v odborných kruhoch prehodnocované a diskutované, navýšenie odborných kompetencii zdravotníckym asistentom.

Veľkolepé dielo ruského hudobného skladateľa Petra Iljiča Čajkovského Labutie jazero patrí k najznámejším klasickým baletom. Jeho premiéra sa uskutočnila už v roku 1877 v Moskve. Dnes večer sme mali možnosť zúčastniť sa predstavenia tohto svetoznámeho diela v Divadle Antonína Dvořáka v Ostrave.

Strana 1 z 2

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.