Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 25. jún 2019
17. sep 2018 11:36

Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy v školskom roku 2018/2019

Napísal(a)

Plán práce koordinátora ENV je vypracovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2018/2019 (bod 1.6.7 Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova).


Hlavné úlohy a ciele v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 2018/2019

uplatňovanie globálnych súvislostí a globálnej dimenzie v obsahu vzdelávania ŠkVP,

 • zvyšovanie povedomia detí a žiakov a ich oboznámenie s Agendou 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, schválenej na pôde OSN a jej 17-tich cieľoch v súvislosti s riešením aktuálnych otázok a jej implementáciou na národnej a medzinárodnej úrovni,
 • využívanie pomôcky pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní–aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta pod názvom Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní (dostupné na: http://www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/),
 • využívanie informácií, podporných materiálov na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov (zverejnené na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk v časti projekt PRAKTIK/Metodický portál),
 • využívanie metodického materiálu Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do iŠkVP, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k uplatňovaniu tejto prierezovej témy v edukačnom procese (http://www.statpedu.sk/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/),
 • rozvíjanie osvetovej, vzdelávacej a výchovnej činnosti žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
 • zvyšovanie povedomia žiakov o globálnych témach, rozvíjanie ich kritického uvedomovania si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,
 • rozvíjanie environmentálnej výchovy a vzdelávania ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, zvyšovanie povedomia v oblasti separácie odpadov, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny,
 • spolupráca s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju,
 • rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním školy do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním,
 • posilňovanie národnej hrdosti mládeže, ochrana národného dedičstva a budovanie národnej identity založenej na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám-zaradenie tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu i do školského časopisu,
 • zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupráca v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami (organizáciami) v lokalite školy,
 • zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít a výchova k ich záujmu o svoje okolie a svet (www.dofe.sk).

 

Aktivity

September

 • Kurz na ochranu života a zdravia (Poráč)

November

 • Beseda v rámci ENV (3.roč.)

Marec

 • Účasť žiakov 2.roč. na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (Svetový deň vody, Deň Zeme...)
 • Beseda v rámci ENV (1.roč.)

Apríl

 • Návšteva Vihorlatskej hvezdárne v Humennom (2.roč.)

Máj

 • Jednodňová exkurzia (podľa záujmu žiakov 1. a 2.roč.)

Jún

 • Účasť žiakov 1.roč. na podujatí vo Vihorlatskom múzeu v Humennom (Eko dni...) 
 • Turistická vychádzka

 

Priebežne (podľa dostupnej ponuky)

 • Aktualizácia environmentálnej nástenky pri príležitosti významných svetových a environmentálnych dní
 • Aktualizácia príspevkov na webovej stránke školy
 • Využívanie dostupných vzdelávacích materiálov najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie, sledovanie filmov a prezentácií na vybrané environmentálne témy
 • Udržiavanie poriadku, šetrenie elektrickou energiou a vodou v škole i na mimoškolských akciách
 • Upratovanie v areáli školy, zveľaďovanie životného prostredia
 • Spolupráca s centrami a strediskami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej výchovy
 • Zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít
 • Zapájanie žiakov do celosvetového vzdelávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu
Čítané 944 krát
Viac z tejto kategórie: Environmentálna výchova »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.
Rozumiem