Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021

Filtrované položky podľa dátumu: september 2020

streda, 23 september 2020 11:03

MATURITA 2021

Zverejnené v Maturita

V súlade s platným opatrením a rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR a usmernením ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia.

Zverejnené v Aktivity školy
štvrtok, 17 september 2020 13:14

Výchova k ľudským právam

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty ako napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách.

Rada školy má 11 členov, pričom sa dodržiava zásada, že počet členov Rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový.

Zverejnené v Rada školy
štvrtok, 10 september 2020 14:36

Hviezdoslavov Kubín 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom 9.septembra 2020 bolo miestom 66. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese.

Zverejnené v Aktivity školy

Environmentálna výchova ako prierezová téma je povinnou súčasťou školského vzdelávania. 

Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie.

Hlavné úlohy a ciele v oblasti finančnej gramotnosti 

1. Implementácia aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 1. ročníkom) do ŠkVP.

Zverejnené v Finančná gramotnosť
Strana 1 z 2

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.