Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 26. máj 2022

Oznamy

Filtrované položky podľa dátumu: máj 2021

utorok, 25 máj 2021 07:15

Šikanovanie a kyberšikanovanie

Šikanovaním sa rozumie správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka. Úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. Podstatou šikanovania je najmä úmysel ublížiť druhému fyzicky alebo psychicky, agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, prevaha agresora alebo skupiny agresorov nad obeťou.

Zverejnené v Školský psychológ
štvrtok, 20 máj 2021 09:05

Letná škola 2021

Letné školy 2020/2021 sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zverejnené v Aktivity školy
streda, 12 máj 2021 23:00

Rozlúčka triedy ZA IV.A

Vážená a milá pani riaditeľka, vážená pani zástupkyňa a vedúca odbornej praxe, vážení učitelia a milí žiaci!

Zverejnené v Aktivity školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15. 4. 2004 č. 291/2004 Z.z. oznamujeme výsledky volieb členov Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Humennom na nové funkčné obdobie.

Zverejnené v Aktivity školy

Najčítanejšie články

  • 1
  • 2

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.