Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021
utorok, 07 september 2021 12:11

OZNAM

Napísal(a)

Oznamujeme žiakom, ktorí majú záujem poberať sociálne štipendium, že môžu o štipendium požiadať riaditeľstvo školy. Tlačivo žiadosti si môžu žiaci vyzdvihnúť na sekretariáte školy.

Podmienkou poberania sociálneho štipendia v prvom polroku školského roka 2021/2022 je:

  1. predloženie kópie vysvedčenia za druhý polrok školského roka 2020/2021 a
  2. predloženie dokladov potvrdzujúcich oprávnenosť poberania štipendia v školskom roku 2021/2022.

Doklady potvrdzujúce oprávnenosť poberania štipendia:

  1. aktuálny doklad z úradu práce o poberaní dávok pomoci v hmotnej núdzi (nie rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej núdzi) – štipendium bude priznané z titulu hmotnej núdze alebo
  2. doklady o všetkých príjmoch oboch rodičov za predchádzajúci kalendárny rok – 2020: čistý príjem zo závislej činnosti, príp. výpisy z daňových priznaní, dávky sociálneho poistenia – dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď., potvrdenie o vyplatených prídavkoch na deti, iné potvrdenia (napr. rozhodnutie súdu o výživnom, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, dávky pestúnskej starostlivosti, peňažný príspevok za opatrovanie, dávka a príspevky v hmotnej núdzi, ...) – štipendium bude priznané z titulu životného minima.

Uvedené doklady spolu so žiadosťou je potrebné predložiť do 27. 9. 2021.

Zároveň upozorňujeme žiadateľov, že štipendium bude zasielané na účet. Podmienkou je podpísanie „Dohody o poukazovaní štipendia na účet“ žiadateľom, príp. zákonným zástupcom. Tlačivo dohody dostanete na sekretariáte školy.

Čítané 69 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.