Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 11 september 2014 00:00

Inovatívne vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole

Napísal(a)
 
Názov projektu:
Inovatívne vyučovanie na Strednej zdravotníckej škole
ITMS kód Projektu:
26110130579
Miesto realizácie projektu:
Lipová 32, 066 83 Humenné
Kód Výzvy:
OPV-2012/1.1/08-SORO
Operačný program:
Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom:
Európsky sociálny fond
Prioritná os:
1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Celkové oprávnené
výdavky na realizáciu
aktivít Projektu
predstavujú sumu:123 219,80 EUR
Cieľ projektu:
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby
Špecifický cieľ projektu 1:
Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania
Špecifický cieľ projektu 2:
Podporiť odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov
Čítané 5529 krát