Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
piatok, 27 október 2017 12:57

Škola priateľská k deťom 2017/2018

Napísal(a)
  • INFORMÁCIE PROGRAME

     Program Škola priateľská k deťom 2017/2018, ktorú vyhlásil Slovenským výborom pre UNICEF je zameraný na uplatňovanie práv dieťaťa. Jeho kľúčovými bodmi sú participácia, rešpekt a zodpovednosť. Škola priateľská k deťom nielen učí o právach dieťaťa, ale nimi aj žije.

  • UNICEF

    Medzinárodná organizácia UNICEF (dnes Detský fond OSN) založená v roku 1946 pod záštitou OSN je jedinou špecializovanou agentúrou OSN, ktorá sa zameriava dlhodobú a systematickú pomoc deťom. Jej poslaním je prispievať k tomu, aby mohli najviac ohrozené deti kdekoľvek vo svete prežiť, boli zdravé, mali zabezpečenú výživu, prístup k pitnej vode, základné vzdelanie, ochranu pred násilím, a tiež príležitosť naplniť v živote svoj potenciál. V roku 1965 získal Detský fond UNICEF Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi národmi. Detský fond UNICEF pôsobí vo viac ako 150 krajinách a oblastiach sveta.

  • SLOVENSKÝ VYBOR PRE UNICEF

     Na Slovensku je Detský fond UNICEF od roku 1993 zastúpený  slovenskou mimovládnou organizáciou Slovenský výbor pre UNICEF. Jeho poslaním je získavať finančné prostriedky pre Detský fond UNICEF, propagovať práva dieťaťa a upozorňovať na platnosť Dohovoru o právach dieťaťa a na potrebu vytvárať nástroje na jeho uplatnenie v praxi a programy na zlepšenie kvality života detí na Slovensku: Linka detskej istoty, iniciatíva Nemocnice priateľské k deťom, školské vzdelávacie programy a Škola priateľská k deťom.

  • CIELE PROGRAMU „ŠKOLA PRIATEĽSKÁ K DEŤOM“

     Naša škola sa rozhodla zapojiť do programu a získať titul „Škola priateľská k deťom“, pretože sa stotožňujeme s jeho hlavným cieľom: vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou. V centre pozornosti je sledovanie najlepšieho záujmu dieťaťa.

     Zámerom programu aj školy je neustále pracovať na vytváraní priaznivej školskej klímy a zdravého školského prostredia. Našou snahou je, aby vzdelávanie prebiehalo  v priaznivej atmosfére, kde sa dieťa nebojí vysloviť svoj názor a rozvíja svoj osobnostný a profesijný potenciál s prihliadnutím na jeho možnosti a schopnosti. Aktívne pracujeme na budovaní vzájomnej interakcie medzi žiakovi, ich rodičmi a členmi pedagogického  a nepedagogického zboru. Kladieme si za úlohu vytvárať príležitosti pre aktívne zapájanie žiakov a rodičov do života školy. Problematika práv a ochrany detí  a prevencie sociálno-patologických javov je súčasťou nášho školského vzdelávacieho programu.

KRITÉRIÁ K SPLNENIU PROGRAMU:

1. Informovanie o programe Škola priateľská k deťom 2017/2018

2. Nástenka venovaná právam detí a spolupráci s UNICEF

3. Práva detí v školskom vzdelávacom programe

4. Zapájanie školy do aktivít Slovenského výboru pre UNICEF

5. Aktívna žiacka školská rada

6. Spoločné rodičovské združenie alebo spoločné neformálne stretnutie, ďalšie aktivity (voliteľné kritérium)

Výchovou k ľudským právam chceme:

ü  vštepovať žiakom vzájomnú úctu, rešpektovanie kultúrnych odlišností,

ü  rešpektovať ľudskú dôstojnosť v prostredí školy

ü  rešpektovať rovnosť, pluralitu, spravodlivosť a hodnotu každého jedinca,

ü  vychovávať k demokratickému cíteniu a občianstvu,

ü  pestovať osobnosť žiakov, rozvíjať ich zmysel pre povinnosť,

ü  rozvíjať zmysel žiakov pre slobodu a zodpovednosť voči zákonom a za svoj osobný život.

Realizované aktivity

Termín                    Úlohy                                                                                                    Účastníci

Október 2017         1. Diskusia na tému Ľudské práva                             Mgr. Kowalská

                                   Príprava nástenných novín                                    žiaci ZA I.A. ZA I.B
                     Ľudské práva a UNICEF
                 2. Vytvorenie sekcie ŠPD na webovom  sídle školy   Mgr. Švigárová
                     Príprava letáku o programe ŠPD rodičom              Ing. Tovarňák
                 3. Medzitriedny volejbalový turnaj žiakov                   Mgr. Kráľová, žiacka rada, Mgr. Griščík

Plánované aktivity

Termín                                                                   Úlohy                                                                                                   

November                   Celoškolské a triedne rodičovské združenie
                                    Európsky deň rodičov a škôl – neformálne stretnutie žiakov, rodičov a zamestnancov školy

Koordinátori: Mgr. Ivana Švigárová – koordinátor prevencie  - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

              Mgr. Adriana Kowalská  - koordinátor výchovy k ľudským právam

              Mgr. Slávka Kráľová  - koordinátor žiackej rady

                

Odkazy, kontakty

Čítané 2693 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.