Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
sobota, 19 december 2009 00:00

História školy

Napísal(a) Na základe školskej kroniky PhDr. Š. Stebila a PaedDr. G. Zavadská

Výchovno – vzdelávací proces na SZŠ Humenné začal po jej založení od šk.r. 1970/1971.
Prvým riaditeľom školy bol Jozef Chaba, prom. filológ. Po jeho tragickej smrti dočasným zastupovaním bývalého riaditeľa bola poverená Berta Chabová.


1. januára 1972 do funkcie riaditeľa školy bol menovaný Štefan Uraz, stredoškolský profesor.
Škola od svojho začiatku prijímala na štvorročné štúdium v odborezdravotná sestra po ukončení ZDŠ len žiačky (prvý žiak v histórii školyzačal na škole študovať až od šk.r.1979/1980).
Prvý ročník na škole tvorili dve triedy. Jedna z nich bola s vyučovacím jazykom ukrajinským (UJL, DEJ, OBN). Dočasným sídlom školyod jej založenia bola budova SPŠCH Humenné. Novým sídlom školy sa odšk.r.1972/1973 stala upravená bývala budova DM na Lipovej 32 (vtedajšejČervenej armády).
Študijné odbory na SZŠ Humenné v štvorročnom štúdiu odšk.r.1970/1971 – 1999/2000: zdravotná sestra, detská sestra odšk.r.1980/1981 (odbor bol vytvorený paralelne s odborom zdravotnásestra), všeobecná sestra (od šk.r.1992/1993).
Slávnostné vyraďovanie prvých absolventiek štvorročného štúdia bolo v júni 1974.
Iné formy štúdia na SZŠ Humenné v období šk.r.1970/1971 – 1999/2000:
Tým, že sa škola neuzatvorila do vlastnej ulity nasvedčuje aj to, žezačala nadväzovať družobné vzťahy s inými školami, medzi ktorími másvoje miesto tiež dobrá spolupráca so SZŠ Třebíč, ktorá sa začalauskutočňovať od šk.r.1976/1977.
Veľmi dobrou formou výmeny poznatkov a skúseností z výchovno –vzdelávacieho procesu sa stali vzájomné stretnutia pracovníkovstredných zdravotníckych škôl bývalého Východoslovenského kraja v rámcimetodických dní, ktoré sa uskutočnili na jednotlivých zdravotníckychškolách v období školských rokov 1979/1980 až 1988/1989. Pri týchtostretnutiach sme mohli aj my vysloviť mená niektorých našich žiakov,zásluhou ktorých sa naša škola dostala do povedomia žiakov, pedagógov,rodičov a širšej verejnosti. Medzi takýchto žiakov, okrem mnohých inýchnadaných žiakov, patrili: E. Dzurejová a Janíková (výtvarné súťaže), Ľ.Savartiová, J. Truščinská, M. Ilčisková, K. Halčíková (umeleckýprednes), M. Hičarová (Melódie priateľstva), M. Ľaľová (Makovickástruna), A. Miková (Literárne talenty), A. Fedorcová, M. Medviďová, A.Čečková (Beh družby). Dobré meno našej škole urobili tiež členkystreleckého družstva v streľbe zo vzduchovej pušky, ktoré získaliniekoľko prvenstiev v rámci celoslevenských súťaží žiakovzdravotníckych škôl v tejto športovej disciplíne.
Ako riešiteľky SOČ sa úspešne presadili žiačky E. Hájniková, A. Molčanová, I. Tatárová.Úspechy boli zaznamenané aj na športovom poli. K tomu prispela ajnová telocvičňa, ktorá bola daná do užívania v šk.r.1984/1985.
Na doterajšie dobré tradície školy nadviazala a kvalitatívne ichrozvinula novovymenované riaditeľka školy PaedDr. Gabriela Zavdská,ktorá sa svojej funkcie úspešne ujala od šk.r.1991/1992.
Dňa 19. 9. 1996 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do užívaniaprístavbovej časti budovy SZŠ, v ktorej sa nachádza 8 klasických a 9odborných učební vybavených modernou prístrojovou didaktickou technikou.
Naši žiaci dostávajú možnosť porovnať svoje schopnosti so svojimirovesníkmi v zahraničí. Zúčastňujú sa dvoch medzinárodných súťaži voĽvove (ukrajina). V prvom prípade to bola účasť v medzinárodnej súťaži KLAS – JUNIOR – BIZNES, v ktorej získali 2. miesto. Druhejmedzinárodnej súťaže pod názvom V Haličskom kole sa zúčastňuje 34 –členná folklórna skupina pri SZŠ Humenné Poľana, ktorá reprezentujenielen svoju školu, ale tiež mesto a SR. Táto skupina sa stávalaureátom tohto medzinárodného festivalu. v rámci rozvíjania vzájomnýchdružobných kontaktov uskutočnili sa výmenné návštevy medzi našou školoua Cirkevnou SZŠ bl. Zdislavy Praha. Našu návštevu u nich nám oplatiližiaci a pedagógovia zo Švédska. Dobré spomienky pracovníci našej školymajú z návštevy SZŠ Martin. V priateľskej atmosfére sa uskutočnilostretnutie pracovníkov našej školy s pracovníkmi SZŠ Kukučínova Košice.Na pôde našej školy sme privítali tiež hostí mladšej vekovej kategórie.Boli to detské súbory Hrdlička a Slniečko z ukrajinského Ľvova.
Niektoré ocenenia, uznania a poďakovania, ktoré dostali naši žiaciza úspešnú reprezentáciu od organizátorov a vyšších orgánov:Ministerstvo školstva a vedy SR vyslovilo uznanie žiakom SZŠ Humenné zaúspešnú reprezentáciu kultúry Rusínov – Ukrajincov na XXIV. Festivaledrámy a umeleckého slova Alexandra Duchnoviča v Medzilaborciach (žiačkyS. Popovičová, I. Semancová, A. Kresáčová).
Naša žiačka L. Ušaková získala cenu poroty v ankete nadácie „PROFAMILIA“, ktorá bola organizovaná v rámci Medzinárodného roka rodiny.
INVENTA, Centrum prieskumných a experimentálnych aktivít Bratislavavyslovuje poďakovanie za aktívnu účasť na vedeckej konferenciištudentov (žiačky J. Hudáková, M. Kováčová).
Regionálna komora zubných lekárov v Humennom vyslovila poďakovaniežiakom SZŠ Humenné, ktorí sa podieľali na realizácii projektu „Zdravýúsmev“.
Žiaci našej školy veľmi pekné výsledky dosiahli v rámci činnostiDebatného klubu a predovšetkým stredoškolskej odbornej činnosti 2. máj1999 sa niesol v znamení pekného 2. miesta získaného riešiteľkami J.Ondikovou, K. Buchlákovou a Z. Šupolovou na celoštátnej prehliadke SOČv Nitre. Výkonná riaditeľka Slovenskej debatnej asociácie p. L.Iľanovská vo svojom liste zo dňa 12. 4. 2000 adresovanom riaditeľstvuSZŠ Humenné, okrem iného, napísala ... „Vážená pani riaditeľka, dovoľtenám aj touto cestou vysloviť Vám poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť, ktorú u Vás nachádzame v súvislosti s debatným programom.Zároveň by som Vám chcela poblahoželať k úspechom, ktoré Debatný klubpri Vašej škole dosiahol, keď v silnej konkurencii regionálnychdebatných súťaži sa prebojoval medzi 16 najlepších slovenskýchdebatných klubov a mal tú česť reprezentovať Vašu školu naceloslovenskej úrovni. Veríme, že aj v budúcnosti môžeme rátať s Vašoupodporou a tešíme sa na Ďalšiu vzájomne prospešnú spoluprácu.“
O svojich dojmoch z reprezentácie svojej školy by viac dokázalipovedať tí žiaci, ktorí za svoju aktívnu mimoškolskú činnosť boli odšk. r. 1995/1996 vyhlásení riaditeľstvom školy za najúspešnejšíchžiakov školy. Do teraz sa stali títo žiaci: Semancová, Burdová,Mazancová, Smoľaková, Justiková, Ondíková, Buchláková, Šupolová,Riebesamová, Runčáková, Dlugošová. O mnohom zo života našej školy zaposledné desaťročie by Vám určite viac povedali nielen naša písanákronika, fotokronika, videotéka, ale tiež náš školský časopisSestrička, nulté číslo ktorého vyšlo v decembri 1995. Vydanie 1. číslaSestričky symbolicky súvisí s usporiadaním 1. ročníka Dňa sestier nanašej škole, podujatia, ktoré sa už stalo významnou súčasťou našejškoly aj tým, že sa na ňom zúčastňujú uznávané osobnosti nášhozdravotníctva a zdravotníckeho školstva. Slávnostná školská akadémiapri príležitosti Dňa sestier sa na našej škole usporadúva každoročne odšk. r.1995/1996. Okrem iných, mali sme možnosť na tomto podujatíprivítať aj také osobnosti, ktorými sú Mgr. Sekula zo SZŠ Lučenec,psychologička PhDr. A. Galovičová, lekár Dr. J. Jonáš, bývala naša učiteľka p. L. Bačová, súčasná vedúca sestra NsP Humenné p. Rišková a doc. PhDr. Marta Staňková CSc. z Prahy.
V r. 2001 bola ukončená 2. etapa realizácie rekonštrukcieadministratívnej a ubytovacej časti SZŠ, ktorú realizovali firmy Zinproa. s. a Zinncatt s. r. o.
„Obdivujem ľudí, ktorí dokážu snívať. Avšak v hlbokej úcte saskláňam pred tými, ktorí dokážu sny realizovať“ – napísal prislávnostnom odovzdávaní 30. 10. 2001 PhDr. Š. Uraz, bývalý riaditeľškoly. Toto dielo sa realizovalo vďaka vytrvalosti všetkých účastníkov.Prvú i druhú etapu rekonštrukcie dozoroval A. Pollák, technický dozorstavby.
Žiaci sa tradične zapájajú do súťaže Slovenčina moja, Pribinovepoklady, Horovov Zemplín, recitačnej súťaže Ponitrie Valentína Beniaka,Hviezdoslavovho Kubína, olympiády v anglickom a nemeckom jazyku,matematickej olympiády, literárnych talentov. V olympiáde v anglickomjazyku v kategórii 2A 3. miesto získala v r. 2003 L. Čurlejová, v r.2004 3. miesto získava A. Kopáčová, v nemeckom jazyku M. Šimkanin. V r.2006 V. Kozmonová v kategórii 2D v anglickom jazyku získala 3. miesto a A. Stupáková v nemeckom jazyku tiež. 3. miesto. Žiaci sa zapájajú aj doBiblickej olympiády, a súťaže Slovo bolo u Boha pod vedením Mgr. H.Kumičákovej.
Žiaci pod vedením PhDr. Š. Stebilu sa zapájajú do dejepisnejvedomostnej súťaže Pribinové poklady. Najvýraznejší úspech zaznamenaliv r. 2004 v Bardejove, kde družstvo v zložení Z. Naščáková, K.Karabinová a L. Gossanyová získalo 1. miesto.
Ako jediná odborná škola máme triedu s vyučovaním ukrajinskéhojazyka a títo žiaci sa každoročne zapájajú do umeleckého prednesu v ukrajinskom jazyku súťaže A. Duchnoviča.
V r. 2004 na Festivale drámy a umeleckého slova A. Duchnoviča v Prešove v 4. kategórii-poézia obsadila O. Šiplak l. miesto.
Škola spolupracuje s ukrajinským rozhlasom. Príspevky zazneli v relácii:„Pre Vás – pre mladých.“
Vr. 2003 na školu zavítala delegácia v zložení: G. Moskaľ predsedaštátneho výboru Ukrajiny pre otázky národností a migrácie, J. Asman l.tajomník Veľvyslanectva Ukrajiny v SR, predseda Ústrednej rady ZväzuRusínov-Ukrajincov v SR I. Laba a P. Tokár tajomník veľvyslanectvaUkrajiny v SR. Kultúrny program pripravila pre hostí
vychovávateľka A. Proroková. V r. 2004 školu navštevuje generálna konzulka Ukrajiny v Prešove Ina Vasilevna Ohnivec.
V XXXV. ročníku Vansovej Lomničky v umeleckom prednese ukrajinskejpoézie Anna Fedorášová bola ocenená diplomom. V Hviezdoslavovom Kubíne2002 v okresnom kole v IV. kategórii v prednese prózy E. Račkovázískala 2. miesto a v poézii Z. Stanovčáková 3. miesto, v r. 2003 I.Maliničová v próze získala 3. miesto. V r. 2004 v okresnom koleHviezdoslavovho Kubína získala 3. miesto E. Škvarková. V literárnychtalentoch v slovenskom jazyku čestné uznanie získala Z. Stanovčáková.
Po prestávke na škole vychádza časopis Sestrička. Koordinátorkou v r. 2003 bola PhDr. Z. Fabiánová, r. 2004 Mgr. P. Blaha, v r. 2005PaedDr. G. Zavadská.ň V r. 2003 sa škola zapojila do 1. ročníkaceloslovenskej súťaže Lesoochranárska škola2003. Organizátorom tejtosúťaže bol RNDr. O. Molčan. Tým sme sa stali vlastníkmi stromu v jedľovobukovom prirodzenom lese na Čergove.
V odbore žiaci majú možnosť svoje schopnosti využiť v súťaži prvejpomoci a v obväzovej technike, v SOČ. V roku 2003 v SOČ v Celoštátnejprehliadke v odbore 06 zdravotníctvom A. Kopáčová a K. Fariničovázískali 2. miesto. Konzultantkou práce bola PhDr. M. Griščíková,metodikom SOČ na škole je Mgr. N. Sivulková. V r. 2004 práca žiačok A.Savkovej, E. Šakovej, J. Jankovej pod vedením Mgr. A. Kurucovej v krajskom kole prehliadky SOČ získala 2. miesto a postúpila naceloslovenskú prehliadku do Piešťan.
Koordinátorka protidrogovej prevencie Mgr. Kováčová v spolupráci s Krajskou Pedagogicko-psychologickou poradňou v Prešove v IV. ročníkuSvetového dňa boja proti drogám v súťaži „Život máš len raz, tak si honepokaz“ – získala s družstvom žiakov 3. miesto, v roku 2003. 2. miesto.
Škola organizuje návštevy kultúrnych podujatí. V r. 2002 návštevudivadelného predstavenia v Divadle J. Záborského v Prešove, v r. 2003sme navštívili predstavenie Pobozkaj ma Katarína. . V predprázdninovomčase navštevujeme filmové predstavenie-Čistá duša v r. 2002, Nakrídlach vážky v roku 2003, Krásna pokojska v r. 2004. V DM pracovalrozhlasový krúžok Čučoriedky pod vedením Bc. K. Uričkovej.
V predvianočnom čase v deň sv. Mikuláša v aule školy sa uskutočňujerozsvietenie jedličky. Triedne kolektívy navštevujú detské domovy ,domovy dôchodcov a zariadenia sociálnej starostlivosti. Navštívili DSSNádej v Snine, ÚSS Dúbrava, ÚSS, OŠ Podskalka, Osadné. Každoročne sazapájajú žiaci do darcovstva krvi v rámci Vianočnej kvapky krvi a Valentínskej kvapky krvi. Žiaci sa aktívne zapájajú do humanitárnychakcií celospoločenských podujatí Dňa narcisov, Týždňa boja protirasizmu, PIN kampane, Bielej pastelky, Panáčik a pre Afganistan.Talenty školy majú príležitosť prezentovať svoje schopnosti naceloškolskej prehliadke Talenty školy. V r. 2002 víťazkou sa stalaLýdia Kačurová. Mottom prehliadky bolo: “Radosť sa skrýva v nás. “ V r.2004 sa víťazkou stáva K. Demianová. V r. 2005 D. Tatárová. .Súčasťouživota školy je návšteva významných osobností. Z Fakultnej Thomayerovejnemocnice v Prahe nás navštívila D. Jurásková, námestníčka , s cieľomzískať absolventov do pracovného pomeru.
V r. 2003 školu navštívila Anna Galovičová v rámci turné S Jogou doNového roku 2003. Pri svojej návšteve do kroniky školy napísala: “ŽelámVám , aby z Vašej školy vychádzali kvalitní ľudia , ktorí sa aj vďakaVám – učiteľom naučili mať radi svoju profesiu a ctiť si múdrosťuloženú v klenotnici ľudstva.“
Pri príležitosti Dňa učiteľov pre pedagógov školy sa uskutočnilodborný seminár s PhDr. Martou Ćernotovou, CSc. z FF Prešovskejuniverzity. Začala sa nová tradícia Dňa učiteľov s odbornou náplňou. V r. 2004 prezentovali svoje práce učitelia , ktorí svoje vzdelávaniezavŕšili 2. kvalifikačnou alebo rigoróznou skúškou. Boli to Mgr.Kolesár, PhDr. M. Griščíková. Vr. 2004 školu navštívila MUDr. E.Siracká, CSc. , prezidentka Ligy proti rakovine. V r. 2005 školunavštívil MUDr. P. Chudík predseda Prešovského samosprávneho kraja, A.Rakay, spisovateľ.
Pri príležitosti pamätného dňa mesta Humenné zavítal na školu súborTamtam s hrou B. S. Timravy – Na jednom dvore. Režisérkou divadla bolaA. Lelková, rod. Miková absolventka našej školy. Tento divadelný súborbol aj na prehliadke v Japonsku.
Pri príležitosti Dňa sestier PhDr. T. Kosťová , zástupkyňa riaditeľky školy organizuje odborné semináre. Hosťom v roku 2002 bolaPhDr. V. Závodná, PhD, pracovníčka MZ SR Sekcie stratégie zdravotnejstarostlivosti . Témou seminára bola Transformácia ošetrovateľskéhovzdelávania. V r. 2003 sme už hosťami Dňa sestier NsP A. Leňa. Tentonápad sa prenáša s odchodom PhDr. T. Kosťovej. Hosťom bol R. Zajac,minister zdravotníctva SR.
Pri príležitosti 10. výročia Svetového dňa Červeného kríža bol v roku 2003 škole udelený ďakovný list.ň V závere šk. roka žiacinavštevujú zdravotnícke zariadenia – psychiatrické oddelenie v nemocnici v Michalovciach, DSS Medzilaborce, DD Výrava, DD Strážske,Hospic v Bardejovskej Novej Vsi a ďalšie.
Žiaci sa zúčastňujú ako inštruktori zdravotníckej prípravy nazákladných školách. Účinkujú ako figurantky pri realistickomznázorňovaní rán. Aktívne sa žiaci zapájajú do športových súťažíŠtefanikov beh, Turistický beh , plaveckej štafety, halového futbalu. V roku 2003 družstvo dievčat i chlapcov v basketbale získali 3. miesto.Tradične škola organizuje Tanečný maratón. Športové činnosti na školeorganizuje Mgr. A. Griščík.
Pravidelne organizujeme účelové cvičenia a Kurz ochrany človeka a prírody – na Sninských Rybníkoch. V závere roka v Domove mládeže priSZŠ sa uskutočňuje turistická vychádzka na Morské oko.
Súčasťou vyhodnotenia súvislej odbornej praxe je vyhodnotenienajlepších budúcich sestier. Stali sa nimi v r. 2002 Eva Bodnárová a M.Krompáková, v r. 2003 M. Ondričková a J. Ondarišinová, v r. 2004 A.Bončíková a M. Kortinová. A. Stupákovú ako najlepšiu žiačku školyocenil finančnou odmenou n. f. Sestrička.
Ocenené žiačky za rok 2003 a úspešné riešiteľky SOČ boli účastníčkami odbornej exkurzie v Prahe.
Na slávnostnom otvorení šk. roka 2002/2003 sa zúčastnil MUDr. A.Bega, vedúci odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja, v šk. roku 2003/2004 MVDr. J. Ferko, člen školskej rady, poslanecPrešovského samosprávneho kraja. Na otvorení kalendárneho r. 2004 sazúčastnila prednostka Obvodného úradu v Humennom A. Suchá.
V r. 2002 žiaci boli zapojení do 1. ročníka projektu „Poznávajvlastnú minulosť alebo Pátranie po predkoch v spolupráci s PaedDr. G.Zavadskou.
30. 9. 2002 zástupkyňa školy PhDr. T. Kosťová odchádza na post námestníčky riaditeľa NsP A. Leňa v Humennom.
V jesennom období organizuje škola pod vedením Mgr. J. Kolesáraturistické výstupy. Zaujímavý bol výstup na Kriváň. V r. 2004 to bolona Jarabú skalu.ň V novembri r. 2002 sa uskutočnila beseda s PhDr. A.Leňom o knihe „Štyridsaťdva dni – Pohľady do chirurgovho života. “Pripríležitosti tejto besedy kópiu rukopisu autor venoval Strednejzdravotníckej škole, osobitne PaedDr. G. Zavadskej, aby rukopischránili a opatrovali pre budúce generácie.
V r. 2002 najúspešnejšie žiačky školy boli S. Bačovčinová , G. Valichnáčová a Z. Stanovčáková.
Pri príležitosti Európskeho dňa rodičov a školy organizujeme Deňotvorených dverí so zaujímavým programom. Tento deň pripravujúkoordinátorka Rodičovskej rady Mgr. S. Baníková a výchovná poradkyňa Mgr. A. Chocholová.
V r. 2004 končili poslední absolventi v odbore všeobecná sestra v triede Mgr. P. Bláhu a PhDr. M. Griščíkovej. Slávnostné vyradenie zaprítomnosti zástupcu primátora mesta Ing. J. Vaňa sa uskutočnilo v sieni kaštieľa. Boli to prví absolventi po vstupu do EÚ.
V r. 2005 dochádza k zmene vo vedení školy. Od 1. 9. 2006 je poverená vedením školy Mgr. A. Fedorjaková.
1. 1. 2006 sa riaditeľkou školy po menovaní PSK na základe výberového konania stáva PhDr. M. Griščíková.
V roku 2005 škola získala akreditáciu na vzdelávanie v Kurzochopatrovateľstvo, opatrovateľstvo a všeobecná jazyková príprava v nemeckom jazyku a opatrovateľka detí a všeobecná jazyková príprava v anglickom jazyku.
1. 11. 2005 1. poschodie bolo dané do nájmu Ošetrovateľskému centrus. r. o., ktoré sa zároveň stalo školiacim pracoviskom školy.

Čítané 6927 krát
Viac z tejto kategórie: Školský rok 2005/2006 »
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.