Vytlačiť túto stránku
nedeľa, 05 február 2012 01:00

Školský rok 2006/2007

Napísal(a)

4.septembra sa začal 36 .šk rok v histórii SZŠ. Do učiteľských radov pristúpila Mgr.Jana Doležiová, absolventka našej školy. V úvode školského roka sme sa tradične zúčastnili podujatí pri príležitosti Pamätného dňa školy.

V septembri Mgr.J.Kolesár organizuje turistické vychádzky, v tomto roku to bolo do Kyjovského pralesa. Pri príležitosti Týždňa boja proti hladu sme sa zapojili do finančnej zbierky SČK. Podporili sme Deň nezábudiek, Bielu pastelku, Cháňme lesy. V októbri – mesiaci úcty k starším DM pod vedením Mgr.Ľ.Ivancovej navštívil s kultúrnym programom Domov dôchodcov na Mierovej ulici v Humennom. V Timravinej studničke Eva Škvarková získala 3.miesto. 13.novembra 2006 bola na škole Štátna školská inšpekcia. Behu Teryho foxa sa zúčastnili –M.Štefančík, J.Šváb, J.Bodnárová, P.Petrovčin, T.Žinčáková. V obvodnom kole v šachu nás zastupoval M.Štefančík. Neodmysliteľnou súčasťou života školy sú stužkové slávnosti.
23. novembra sa uskutočnil Európsky deň rodičov. V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku nás reprezentovali M.Orlejová, v nemeckom jazyku M.Macková. Tradičný Mikuláš bol spojený s návštevou zdravotníckych a sociálnych zariadení. V Olympiáde ľudských práv nás v krajskom kole reprezentovala Z.Nadzamová. V predvianočnom čase sa zamestnanci školy zúčastnili relaxačného pobytu na Zemplínskej Šírave. Záver kalendárneho roka patril Vianočnej akadémii, ktorú pripravil DM. V plaveckej súťaži nás v okresnom kole reprezentovali M.Štefančík, M.Jún, A.Zelinka, D.Bodnár, M.Lukič. 1.miesto získal D.Bodnár. Jozef Valiska bol účastníkom besedy so žiakmi školy.V Matboji nás zastupovali-T.Dovhun, M.Čižmárová, V.Kukla, V.Dańo. Družstvo chlapcov malo zastúpenie v nohejbale i halovom futbale. Do športových súťaží žiakov zapája Mgr.A.Griščík . V SOČ Mgr.N.Sivulková zapojila do súťaže A.Haľkovú. Aj v tomto roku prebiehali kurzy Opatrovateľstava. V Pribinových pokladoch o meste Sabinov zabojovali V.Daňo, L.Radová, K.Machalová a získali 5.miesto. Žiak V.Daňo získal 2. miesto ako jednotlivec. Škola za zapojila do volejbalovej súťaže. Žiačky A. Henčeková a L.Radová predviedli svoj záujem o umelecké slovo v súťaži Vansovej Lomnička. Pri príležitosti Dňa učiteľov stretnutia u primátora mesta sa zúčastnili Š.Stebila a V.Siváková. V školskom kole súťaže v obväzovej technike najlepšou žiačkou bola A.Haľková. Súťaž pripravovala V.Siváková. V 4.ročníku medzinárodnej vedomostnej súťaže Priateľské kraje v zjednotenej Európe našu školu zastupovala v krajskom kole A.Haľková. Žiačku pripravoval Š.Stebila. Škola sa zapojila do celoslovenskej zbierky Dňa narcisov. V.Daňo sa zúčastnil regionálnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Talenty školy , ktoré pripravovala Mgr.I.Švigárová v tomto roku vyhrala R.Jakubová. Zdravotnícke hlaiadky mladých zabezpečovala v tomto roku Mgr.Jana Kalabová. V okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína v kategórii próza 3.miesto získala A.Henčeková, do súťaže žiačku pripravovala PaedDr.G.Zavadská. Na Festivale drámy a umeleckého slova A.Duchnovič v Prešove vo 4.kategórii próza Ľ.Koropčáková získala 2.miesto a A.Henčeková vo 4.kategórii poézia obsadila 3.miesto. Žiakov pripravoval PhDr.Š.Stebila. V čase prijímacích pohovorov žiaci školy absolvovali odborné exkurzie v Hospici-Bardejovská Nová Ves,DD sv. Nikolaja a DSS v Medzilaborciach. V tohtoročnom Tanečnom maratóne zvíťazili M.Goroľová,M.Škorvánková,Maťašová. V mesiaci jún sa žiačky zúčastnili výmenného pobytu v Třebíči s Mgr.N.Sivulkovou a pobytu na SZŠ v Kladne a Prahe s PaedDr.G. Zavadskou.
Život máš len raz,tak si ho nepokaz –program s protidrogovou tematikou, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy pod vedením Mgr.M.Kováčovej. Asistent v akcii je súťaž pre žiakov zdravotníckych škôl . Do tejto súťaže zapojila žiakov PhDr.R.Chaľová. Žiaci ubytovaní v DM absolvovali koncoročný výlet v Betliari a Krásnej Hôrke. Činnosť v DM zabezpečovali Mgr.Ľ.Ivancová,Mgr.M.Kováčová,Bc.Uričková.
Záver roka patrí aj vyhodnoteniu súvislej odbornej praxe za prítomností námestníčky ošetrovateľstva a vrchých sestier NsP A.Leňa. Za nallepších asistentov boli vyhodnotení:Eva Čižmárová René Kundrát. V závere sme absolvovali aj návštevu filmového predstavenia.
Existenciu a činnosť školy dotvárajú aj záujmové vzdelávania-anglický jazyk-PhDr.J.Šafranová, nemecký jazyk Mgr.P.Bláha, informatika Ing.M.Tovarňák. Výchovné poradenstvo na škole koordinuje Mgr.A.Chocholová, Radu školy Mgr.N.Sivulková, Rodičovskú radu PhDr.S.Baníková, SČK Mgr.J.Kalábová, protidrogovú prevenciu Mgr.M.Kováčová, enviromentálnu výchovu RNDr.O.Molčan, Žiacku radu Mgr. I. Švigárová, Redakčnú radu časopisu Sestrička PaedDr.G.Zavadská, výchovu k manželstvu a rodičovstvu R.Chaľová, služby školskej knižnice R.Chaľová, Správnu radu n.f Sestrička RNDr.O.Molčan, OBP na škole Mgr.A.Griščík. Zástupkyňou školy je Mgr.A.Fedorjaková. Ekonomickú agendu školy zabezpečuje M.Buríková, personalistiku a mzdy A.Vovčková, administratívne práce A.Komanová,správcovstvo siete Ing.Tovarňák, údržbu školy J.Petrík,č istotuM.Rujáková,G.Goľová,V,Kapráľová,M.Ondrušová.

Čítané 4440 krát