Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 26. február 2020
pondelok, 06 február 2012 00:00

Školský rok 2010/2011

Napísal(a)

2.9.2010 sa odštartoval 41. školský rok v histórii školy, ktorý slávnostne otvorila riaditeľka školy PhDr. Marcela Griščíková. Žiaci nastúpili na vyučovanie hneď v tretí septembrový deň.

Žiaci 3. ročníka absolvovali Kurz na ochranu človeka a prírody na Sninských Rybníkoch. V druhý septembrový týždeň zavítali na SZŠ žiaci z partnerskej SZŠ a VOŠ v Kladne. V priebehu septembra sa žiaci našej školy zúčastnili ako rozhodcovia a figuranti branno-športových súťaží (príprava pod vedením Mgr. J. Doležiovej), ktoré organizovali Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, primátor mesta. V tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili aj ako zdravotnícke hliadky, a to pri Pamätnom dni, prvej pomoci a pri športových súťažiach. V jesenných mesiacoch sa žiaci opäť zapojili do finančných zbierok, ktoré podporujú slabozrakých a nevidiacich - Biela pastelka, zbierky, ktoré organizuje Liga za duševné zdravie – Nezábudka, podporili sme aj projekt združenia VLK – Chráňte lesy spolu s nami.

V októbri, v mesiaci úcty k starším, si žiaci pod vedením Mgr. Ľ. Ivancovej pripravili program pre klientov Domova dôchodcov na Mierovej ulici v Humennom. Žiaci 2. ročníka pripravili program pre pacientov v Liečebni dlhodobo chorých v NsP v Humennom pod vedením triednej učiteľky Mgr. Ivany Švigarovej.

V umeleckom prednese, v súťaži Timravina studnička, našu školu zviditeľňuje žiačka Anna Mahulová zo ZA 4.B. V IV. kategórii v regionálnom kole získala 1.miesto, a tým si zabezpečila miesto na celoslovenskú súťaž v Lučenci. Aj v tomto školskom roku sa SZŠ prezentovala na Burze informácií v humenskom Dome kultúry, ktorú pripravil ÚPSVaR, prezentáciu pripravili Mgr. J. Kalabová a Mgr. S. Kráľová.

Pri príležitosti Dňa študentstva sa konala imatrikulácia prvákov, ktorú pripravili, už štandardne, tretiaci. Niesla názov Uchománia. Pri tejto príležitosti ocenil primátor mesta úspešných žiakov stredných škôl na území mesta Humenné. 24.11.2010 sa otvorili brány školy pre budúcich uchádzačov.

Pri príležitosti Mikuláša si žiaci pripravili program k rozsvieteniu jedličky v aule školy. V predvianočnom čase niektoré triedy kultúrnym programom potešili MŠ a sociálne zariadenia. V tomto školskom roku škola využila Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2010. Pri tejto príležitosti štvrtáci navštívili Fakultu zdravotníctva v Prešove. Predvianočnú atmosféru dotvoril výchovný koncert v aule školy. Koncert urobil bodku za kalendárnym rokom 2010.

Slávnostné otvorenie nového roka sa uskutočnilo v aule školy. 7.2.2011 sa súťažilo na škole v obväzovej technike. Ocenení boli traja najúspešnejší prváci: 1. miesto získala Mária Neupauerová, 2. miesto Ivana Handrová, 3. miesto Anna Rakárová. V čase od 8.2.2011 do 11.2.2011 boli chrípkové prázdniny. Február sa niesol aj v znamení pomoci ľuďom, keď sa v spolupráci SČK s národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami organizovala humánna akcia – Valentínska kvapka krvi. Do tejto akcie boli zapojení aj žiaci našej školy. 17.2.2011 sa v estrádnej sále MsKS v Humennom konalo charitatívne podujatie Bailando 4, ktoré sa nieslo v duchu pomoci tým, ktorí to najviac potrebujú. Zároveň bolo toto charitatívne podujatie spojené so študentským plesom.

16.3.2011 žiaci 2. ročníka v rámci odbornej exkurzie navštívili Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi. Cieľom tejto exkurzie bol oboznámiť sa s iným typom ústavnej starostlivosti.

8.4.2011 a 9.4.2011 sa vybrané študentky (pod vedením Mgr. S. Knapčoková a Mgr. S. Kráľová) zúčastnili odbornej exkurzie v rakúskej súkromnej klinike Rudofinohaus a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, kde bol žiačkam priblížený chod Kliniky detskej onkológie. Exkurziu v nemocnici viedla MUDr. Sejnová. V tomto školskom roku v ZA 4.A a 4.B končilo 48 žiakov.

11. mája 2011 sa na škole organizovala súťaž v poskytovaní prvej pomoci, v ktorej súťažilo päť dvojčlenných družstiev v teoretickej a praktickej časti. 1. miesto získali Silvia Buríková, Jana Lipčáková, 2. miesto Veronika Blašková, Miroslava Rošková, 3. miesto Mária Barnišinová, Miroslava Rišková. Žiaci boli súčasťou podujatia Na bicykli deťom. Ďalšou aktivitou bola súťaž v matematike – MATBOJ. Súťažiaci absolvovali tri kolá, víťazmi sa stali žiačky Barnišinová, Hirjaková, Rišková. Na 2. mieste skončili Chmeľová, Kaslová, Valcerová a na 3. mieste Brečka, Kopťarová, Lipčáková, Fedorová, Fischerová, Trebišovská, Handrová, Reváková, Šalapová.

Aj v tomto školskom roku sa konala výmenná stáž, a to medzi SZŠ Humenné a SZŠ Třebíč. Do Třebíča sa dostali žiačky V. Bodnárová, S. Dunajová, P. Ficová, I. Gaľová, V. Kopťarová, M. Moroz. Jeden týždeň žiaci spoznávali třebícku nemocnicu a kultúrne pamiatky mesta. Žiaci 2. ročníka si záver roka spríjemnili návštevou ranču Breziny v Pavlovciach v rámci trojdňového výletu.

27.6.2011 sa v budove školy uskutočnilo vyhodnotenie súvislej odbornej praxe v šk. roku 2010/2011 v študijnom odbore zdravotnícky asistent. Hodnotenia sa zúčastnili aj vrchné sestry jednotlivých oddelení, ktoré sa vyjadrili k práci našich žiakov. Za najúspešnejšiu žiačku bola vyhlásená Silvia Dunajová. Školský rok bol ukončený spoločnou rozlúčkou v aule školy.

Čítané 4218 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.