Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 02. február 2023
pondelok, 19 september 2022 07:26

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti v školskom roku 2022/2023

Napísal(a)

 

Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti v šk. roku 2022/23

Čitateľskú gramotnosť (ČG) vo všeobecnosti definujeme ako „porozumenie, používanie a uvažovanie o písomných textoch, aby jedinec dosiahol svoje ciele, rozšíril si vedomosti a potenciál a aby sa zúčastňoval života v spoločnosti.“ (PISA)

ČG je univerzálna technika, ktorá umožňuje každému jedincovi zúčastňovať sa na sociálnom a kultúrnom živote modernej spoločnosti – teda nie je to schopnosť len prečítať, pochopiť text, ale aj so získanými informáciami pracovať. Je to základná kompetencia.

V štúdii PISA sa texty hodnotia podľa zdroja, štruktúry, formátu a žánru.

ČG vytvára predpoklad pre zvládnutie všetkých vyučovacích predmetov.

Aspekty ČG:

1.procesy porozumenia

a, vyhľadávanie určitých informácií

b, vyvodenie záverov

c, interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií

d, hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov

2.ciele čítania

a, čítanie pre literárny zážitok

b, čítanie pre získavanie informácií

3. čitateľské zvyklosti a postoje (podporuje celoživotné vzdelávanie)

Čitateľské kompetencie

1.Získavanie informácií

Úroveň 1 Učenie sa čítať a písať

Úroveň 2 Prechod k plynulému čítaniu

Úroveň 3 Porozumenie textu

Úroveň 4 Analýza textu

Úroveň 5 Interpretácia textu ( vo vzťahu k zámerom autora, vo vzťahu k dobovej poetike, vo vzťahu k filozofickým, sociálnym, politickým, ale najmä etickým kritériám spoločnosti)

2. Interpretácia textov

Úroveň 1 Pochopiť hlavnú tému, autorov zámer.

Úroveň 2 Porozumieť vzťahom a aplikovať jednoduché kategórie.

Úroveň 3 Integrovať niektoré časti a sústrediť sa na protichodné informácie.

Úroveň 4 Posúdiť text a uplatniť kategórie v neznámom kontexte.

Úroveň 5 Vysvetliť detailne porozumenie textu.

3. Uvažovanie a hodnotenie

Úroveň 1

Aplikovať jednoduché spojenie medzi informáciami v texte a bežnými vedomosťami.

Úroveň 2

Urobiť porovnanie a spojenie medzi textom a širšími vedomosťami alebo vysvetliť text s využitím osobných skúseností alebo postojov.

Úroveň 3

Sústrediť sa na menej obvykle vedomostí.

Úroveň 4

Využiť porozumenie dlhých a zložitých textov.

Úroveň 5

Kriticky zhodnotiť alebo vysloviť hypotézu v zložitom texte.

ČG je súčasťou celého výchovno-vzdelávacieho procesu, netýka sa len jazykového vyučovania. ČG je súčasťou kultúry školy.

Možnosti rozvíjania ČG:

-          vytvorenie pracovného prostredia v škole

-          práca so súvislými a nesúvislými textami (tabuľky, grafy)

-          čítanie textov s porozumením, reprodukcia textov, spracovanie informácií, prezentácie, vyhľadávanie textov

-          čítanie mimočítankových textov

-          čítanie grafov, schém, tabuliek

-          zadávanie projektových úloh – krátkodobých a dlhodobých

-          realizácia aktivít v čase vyučovania i mimo vyučovania

-          prezentácie o prečítanej literatúre

-          realizácia vyučovania aj v školskej knižnici, v miestnosti výpočtovej techniky

-          súťaž v ČG pre 1. ročník

-          prezentácia súťaží a aktivít s touto tematikou podľa ponuky (beseda , spolupráca s Vihorlatskou knižnicou, s kníhkupectvom, múzeom a inými inštitúciami)

Aktivity  školy ČG:

September

Zakomponovať úlohy čitateľskej gramotnosti do výchovno-tematických plánov .

Z: všetci vyučujúci      

           Zapojenie do projektu zmudri.sk (5 vzdelávacích online workshopov (PS 1.B)

           Z: koordinátor čitateľskej  gramotnosti    

                                                                

Október

Medzinárodný deň školských knižníc (návšteva školskej knižnice) – 1. ročník

Návšteva Vihorlatskej knižnice - 1.ročník

Záložka do knihy spája školy – zapojenie do projektu Slovenskej pedagogickej knižnice

  1. a  2. ročník

           Z: vyučujúci SJL                                                                                    

 

November

Testovanie úrovne v ČG podľa ponuky NIVAM

Z: vyučujúci jazykov , ZRŠ                                                   T: podľa ponuky                        

December

Živá knižnica - online

Z: vyučujúci ŠPK všeobecnovzdelávacích predmetov               T: december

Február

Interpretácia umeleckých textov v súťažiach.

           Ako prežiť na divokom webe - hodina s internetom

           T: druhý polrok                                                                             Z: koordinátor ČG

Marec

Moja záľuba, môj voľný čas prezentácia projektov - 3.ročník

Z: vyučujúci SJL                                                                              T: marec- apríl

           Beseda o literatúre – s kníhkupectvom Na korze

       Z : koordinátor                                                                                  T: v texte

                                                                                                                

           Apríl

         Návšteva divadla – pre záujemcov

        T: podľa ponuky                                                                           Z: koordinátor ČG

      Jún

       Súťaž v ČG pre žiakov 1. ročník a – zameranie na text, proces, scenár - on line.

     T: v texte                                                                                           Z: koordinátor

        

 

Čítané 291 krát
Viac z tejto kategórie: « Súťaž v čitateľskej gramotnosti
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.