Vytlačiť túto stránku
štvrtok, 05 september 2019 07:00

Plán práce koordinátora prevencie na školský rok 2019/2020

Napísal(a)

Hlavné úlohy a ciele:

Plán práce koordinátora drogovej prevencie bol vytvorený na základe pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, v súlade so smernicou č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Akceptuje školský poriadok pre školský rok 2019/2020 a personálne a materiálne možnosti školy, potreby a záujmy žiakov.

Pri plánovaní aktivít vychádzame z Národného programu boja proti obezite, Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2020 a zo spolupráce s výchovným poradcom a koordinátorom k ľudským právam a .
Drogová prevencia je jednou z výchovných priorít školy. Výchovno-vzdelávací proces zameriame na vytvorenie pozitívnej školskej klímy, prosociálnu orientáciu žiakov, zdravý životný štýl, podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia. Prevencia je zároveň súčasťou tematík odborných aj všeobecno-vzdelávacích predmetov.

Našim cieľom koordinovať a usmerňovať preventívnu protidrogovú výchovu v škole, na ktorej sa podieľajú v spolupráci s vedením školy koordinátor prevencie, koordinátor výchovy k ľudským právam, výchovný poradca, triedni učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci školy a ŠI. Plánovaná činnosť je zameraná na primárnu prevenciu, pomocou ktorej chceme predchádzať sociálno-patologickým javom a nežiadúcim situáciám, eliminovať rizikové faktory súvisiace so životným štýlom mladistvých. Aktivity sú zamerané na zvyšovanie informovanosti žiakov, podporu zdravého spôsobu života a racionálneho využitia voľného času našich žiakov.

September

 • Stretnutie so zástupcami triednych kolektívov, tvorba plánu práce.

 • Medzinárodný deň povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme - beseda s pracovníčkou RÚVZ.

 • Premietnutie DVD – Vplyv pitia alkoholu počas tehotenstva na vývin plodu. 3. roč.

 • 30.9.2018 Zapojenie žiakov do celonárodnej kampane MOST – mesiac o srdcovo-cievnych ochoreniach v spolupráci s RÚVZ Humenné.

Október

 • Návod na prežitie - beseda o zdravom životnom štýle a antropometrické merania žiakov v spolupráci RÚVZ pri príležitosti Svetového dňa potravy. 1. roč.

 • 10.10.2019 Svetový deň duševného zdravia – príprava nástenných novín. 2. roč.

 • Prezentácia školy a meranie TK verejnosti v rámci Potravinovej pomoci v spolupráci s regionálnou pobočkou SČK v Humennom.

November

 • Svetový deň diabetu - beseda na tému Životospráva a jej vplyv na vznik ochorenia DM.

 • Meranie TK a hladiny glykémie rodičom a návštevníkom školy v rámci DOD a EDRaS. 3. roč.

 • Besedy: témy prevencie fajčenia a látkových závislostí. 2. roč

December

 • Hrou proti AIDS - interaktívna hra zameraná na zvýšenie informovanosti o ochorení AIDS v spolupráci s RÚVZ. 4. roč.

 • Živá červená stužka v rámci Svetového dňa boja proti AIDS – zapojenie žiakov do celonárodnej kampane. 1.-4. roč.

 • Ukážky PP pre žiakov vybraných ZŠ

Január

 • Piercing a tetovanie – beseda s pracovníčkou RÚVZ

Február

 • Ukážky PP – MŠ Mierová.

 • Medzinárodný deň priateľstva – príprava nástenných novín.

 • Valentínska kvapka krvi. 3.-4. roč. 1.-2. ext

Marec

 • Zapojenie žiakov do interaktívneho programu o význame očkovania. 2. – 3. roč.

Apríl

 • 7. školská odborná konferencia - téma Starostlivosť o pacienta s DM 1.- 4. roč.

Máj

 • Životný štýl a riziká zneužívania návykových látok u zdravotníckych pracovníkov –príprava ppt. prezentácii žiakmi   3. roč.

Jún

 • Stretnutie s rodičmi budúcoročných prvákov - oboznámenie s Dohodou o šírení legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí a činnosťou koordinátora prevencie.

Priebežne

 • Zapojenie žiakov do kampane Škola priateľská k deťom

 • Organizácia školských športových podujatí v spolupráci so ŽR

 • Účasť na kultúrno-spoločenských aktivitách zameraných na primárnu prevenciu, prevenciu sociálno-patologických javov a podporu zdravého životného štýlu podľa ponuky a záujmu žiakov a pedagógov.

 • Výchovný koncert s protidrogovou tematikou

 • Zverejňovanie aktivít na webovom sídle školy a instagrame a aktualizácia nástenných novín.

 • Schránka dôvery a identifikácia nežiadúcich prejavov správania, intolerancie a šikanovania. Spolupráca s rodinou, resp. odborníkmi pri riešení problémov, vyplývajúcich z nežiadúceho správania žiakov.

Čítané 1350 krát