Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 06. december 2022
pondelok, 19 september 2022 07:34

Environmentálna výchova

Napísal(a)

Environmentálna výchova ako prierezová téma je povinnou súčasťou školského vzdelávania.

Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro  citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie.

Cieľom environmentálnej výchovy je rozvíjanie vzťahu k prírode a miestu, pochopenie ekologických dejov, zákonitostí, ako aj environmentálnych problémov. V neposlednom rade by environmentálna výchova mala rozvíjať aj pripravenosť robiť kroky v prospech životného prostredia a udržateľného rozvoja.

Environmentálna výchova je v našej škole súčasťou učebného obsahu jednotlivých predmetov. Environmentálna problematika je začlenená predovšetkým do učiva  predmetov: biológia, fyzika, chémia, matematika. Vyučujúce na hodinách odborných predmetov zvyšujú povedomie žiakov v súvislosti s nakladaním s odpadmi, vedú žiakov k vytváraniu správnych postojov k životnému prostrediu v škole i mimo nej.

Východiská pri tvorbe plánu práce koordinátora FIG

1.Sprievodca školským rokom 2022/2023 (8.4 Globálne vzdelávanie), dostupné na: https://www.minedu.sk/data/att/24153.pdf

2.https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/environmentalna_vychova.pdf

3.https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/zavadzanie-isvp-ms-zs-gym/gymnazia/prierezove-temy/metodicke-usmernenie-k-prierezovej-teme-environmentalna-vychova.pdf

4.https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/environmentalna-vychova-vo-vyucovacich-predmetoch-statneho-vzdelavacieho-programu.html

Publikácie, podporné materiály

1.Fryková, E., Environmentálna výchova v edukačnom procese, Bratislava, 2012, dostupné na: https://mpc-edu.sk/sites/default/files/ucebne_zdroje/RNDr.%20Erika%20Frykov%C3%A1/e._frykov__environment_lna_v_chova_v_eduka_nom_procese%5B1%5D%20Copy.pdf

2.Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj, dostupné na: https://www.minzp.sk/files/sprievodca-neformalnou-environmentalnouvychovou-slovensku.pdf

3.Environmentálna výchova v súvislostiach, dostupné na: https://fee.tuzvo.sk/sk/environmentalnavychova-v-suvislostiach

4.Materiály v oblasti výchovy k udržateľnému rozvoju a globálnemu vzdelávaniu:

https://globalnevzdelavanie.sk/

5.Internetový portál EWOBOX – priestor na zdieľanie informácií z oblasti environmentálnej

výchovy a osvety, dostupné na: https://www.ewobox.sk/o-portali#

Hlavné úlohy a ciele v oblasti environmentálnej výchovy v školskom roku 2022/2023

1. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, k separácií, likvidácii odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny

2. Využívať aktivizujúce a zážitkové vyučovacie metódy zamerané na prepájanie teórie s praktickými problémami: vzdelávanie k pro-environmentálnym hodnotám, osobnú skúsenosť, aktívnu participáciu a environmentálny aktivizmus žiakov zameraný na hľadanie dialógu

3.Implementovať témy globálneho vzdelávania, vrátane tém týkajúcich sa klimatickej zmeny

4.Zapájať sa do projektov, programov a súťaží s environmentálnym zameraním

5.Separovať odpad v škole – využívať koše na triedený zber v priestoroch školy

6.Zapájať sa do zberu batérií, drobného elektroodpadu a pod. (podľa dostupnej ponuky – SEWA, ECO CHEESE a iné)

7.Ďalšie vzdelávanie koordinátorky ENV - webináre a odborné podujatia (podľa dostupnej ponuky)

8.Využívať vlastné i dostupné vzdelávacie materiály najmä na hodinách biológie, fyziky a chémie - sledovať filmy, videá a prezentácie na vybrané environmentálne témy

9.Realizovať žiacke projekty na environmentálne témy (Voda, Vzduch, Odpad a my, Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie, Klimatické zmeny, Environmentálne záťaže na Slovensku a pod.) na hodinách chémie, biológie, fyziky, slovenského či cudzieho jazyka

Čítané 178 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.