Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 02. február 2023
pondelok, 19 september 2022 07:28

Finančná gramotnosť

Napísal(a)

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti. Finančná gramotnosť je označenie pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.

Východiská pri tvorbe plánu práce koordinátora finančnej gramotnosti

 1. Sprievodca školským rokom 2022/2023 (8.3 Finančná gramotnosť a podnikateľské zručnosti)
 2. Národný štandard finančnej gramotnosti 1.2 (ďalej NŠFG 1.2), dokument je dostupný na:

https://www.minedu.sk/17597-sk/narodny-standard-financnej-gramotnosti/

 1. Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl (vydaná MŠVVaŠ SR pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018), dostupné na: https://www.minedu.sk/metodika-financnej-gramotnosti/

Hlavné úlohy a ciele v oblasti finančnej gramotnosti v školskom roku 2022/2023

 1. Implementácia aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 1. ročníkom)  do ŠkVP. Spôsob implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR      pod číslom 2018/4154:7-10E0 s účinnosťou od 1. septembra 2018
 2. Využívanie centrálneho informačného portálu MŠVVaŠ SR na podporu výučby finančnej gramotnosti, dostupné na: http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/
 3. Uplatňovanie rôznych inovatívnych metód vo vyučovacom procese (heuristická metóda, metóda riešenia problémov, myšlienkové mapy, didaktické hry a iné), prepojenie finančného vzdelávania s každodenným životom
 4. Využívanie rôznych dostupných zbierok s úlohami s finančnou tematikou, sledovanie videí (projekt Zmudri a iné) najmä na hodinách matematiky a finančnej gramotnosti
 5. Využívanie online finančných kalkulačiek pri riešení úloh na hodinách matematiky a finančnej gramotnosti
 6. Zlepšenie vybavenosti školy učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti
 7. Vzdelávanie koordinátorky FIG: Finančná gramotnosť ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu v základných a stredných školách (inovačné), predpokladaný začiatok: 05. 10. 2022
 8. Kontrola stavu a úrovne rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov v  rámci predmetov finančná gramotnosť a matematika - využívanie vlastných učebných materiálov a testov, ktoré sú dostupné napr. na: https://www.dfg.sk/testy , https://www.hyperfinancie.sk/magazin/test-financnej-gramotnosti/ a iné
 9. Zabezpečenie vzdelávania žiakov v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti aj prostredníctvom odborníkov z praxe
 10. Zapájanie žiakov do súťaží v oblasti finančnej gramotnosti
 11. Aktualizácia informačného panela na oblasť finančnej gramotnosti a aktualizácia príspevkov  na webovom sídle školy

V školskom roku 2022/2023 bude realizovaná výučba finančnej gramotnosti v súlade s NŠFG 1.2 predovšetkým v rámci predmetov: finančná gramotnosť (1.roč.), matematika (1.-4.roč.), občianska náuka (2.roč.).

V predmete finančná gramotnosť sú začlenené jednotlivé tematické celky/témy z NŠFG 1.2:

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov

 • Rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach
 • Hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov
 • Regulácia a dohľad nad finančnými trhmi
 • Význam boja proti korupcii, podvodom, ochrany proti praniu špinavých peňazí 

2. Plánovanie, príjem a práca 

 • Zdroje osobných príjmov
 • Finančný plán
 • Daňový a odvodový systém
 • Právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť podnikania

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov

 • Osobné, rodinné, spoločenské potreby
 • Prijímanie finančných rozhodnutí
 • Spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe
 • Rôzne metódy platenia

4. Úver a dlh

 • Riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov
 • Základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov
 • Zvládnutie problémov so zadĺžením (predĺžením), osobný bankrot

5. Sporenie a investovanie

 • Sporenie prispieva k finančnej prosperite
 • Investičné alternatívy

6. Riadenie rizika a poistenie

 • Pojem riziko a poistenie
 • Verejné poistenie, rozdiel medzi verejným a súkromným poistením
 • Dôchodkové poistenie (1., 2., 3. pilier)
 • Komerčné poistenie
Čítané 277 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.