Vytlačiť túto stránku
piatok, 11 september 2015 07:35

Finančná gramotnosť

Napísal(a)

I. Finančná gramotnosť
Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.
Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.
Finančne gramotní absolventi stredných škôl by mali aspoň vo všeobecnosti chápať všetky kľúčové aspekty osobných financií.

II. Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.1 (ďalej len „NŠFG“)
Aktualizovaný NŠFG naznačuje, akými poznatkami, zručnosťami a skúsenosťami musia žiaci disponovať, aby mohli nepretržite rozširovať svoje vedomosti o osobných financiách podľa toho, ako sa budú meniť ich zodpovednosti a príležitosti.
NŠFG popisuje minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť žiakov prostredníctvom osvojených kompetencií. Tieto sú usporiadané nasledovne:

 • Témy, Kompetencie a čiastkové kompetencie
  Kompetencie sa postupne zameriavajú na minimálnu úroveň, až do momentu absolvovania strednej školy. Témy, celkové a čiastkové kompetencie opisujú vybrané poznatky, zručnosti a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti.
 • Očakávania
  Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byť schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania predpokladajú napredovanie v získavaní poznatkov, zručností a skúseností potrebných pri riešení rôznych životných situácií človeka a rodiny.

Celkovo sú Témy zoradené do 7 vybraných kategórií finančnej gramotnosti:

 1. Človek vo sfére peňazí
 2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
 3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca
 4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 5. Úver a dlh
 6. Sporenie a investovanie
 7. Riadenie rizika a poistenie.

III. Prehľad kompetencií
Absolvent strednej školy by mal byť schopný:

 • nájsť, vyhodnotiť a použiť finančné informácie,
 • poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
 • rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
 • stanoviť si finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie,
 • rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,
 • efektívne používať finančné služby,
 • plniť svoje finančné záväzky,
 • zveľaďovať a chrániť svoj majetok,
 • porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
 • hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností,
 • porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,
 • orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií (NBS, komerčné banky, poisťovne a ostatné finančné inštitúcie),
 • orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

IV. Kompetencie v jednotlivých témach

 1. Človek vo sfére peňazí

Celková kompetencia:
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.
Čiastkové kompetencie:

 • Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.
 • Pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť medzi bohatstvom a chudobou.
 • Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
 1. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

Celková kompetencia:
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách. Čiastkové kompetencie:

 • Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.
 • Nájsť a vyhodnotiť informácie z rozmanitých zdrojov.
 • Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ.
 • Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.
 • Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
 • Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
 1. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca

Celková kompetencia:
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Čiastkové kompetencie:

 • Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
 • Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti.
 • Identifikovať zdroje osobných príjmov.
 1. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

Celková kompetencia:
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.
Čiastkové kompetencie:

 • Vypracovať osobný finančný plán.
 • Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
 • Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
 • Vysvetliť daňový a odvodový systém.
 • Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.
 1. Úver a dlh

Celková kompetencia:
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastkové kompetencie:

 • Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
 • Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadĺžením alebo ako ich zvládnuť.
 • Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.
 1. Sporenie a investovanie

Celková kompetencia:
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastkové kompetencie:

 • Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
 • Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných cieľov.
 • Zhodnotiť investičné alternatívy.
 • Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.
 1. Riadenie rizika a poistenie

Celková kompetencia:
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastkové kompetencie:

 • Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.
 • Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením.
 • Charakterizovať komerčné poistenie.

V. Metódy a formy práce

Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Finančné vzdelávanie je orientované na rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote. Ciele finančnej gramotnosti budú v podmienkach našej školy napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce (práca s informačnými zdrojmi, brainstorming, diskusia, heuristická metóda, situačná metóda, beseda, pojmová mapa, ice breaker, didaktická hra a pod.).

Zaujímavé odkazy:
http://fqtest.sk/
http://www.fininfo.sk/sk/otestujte-si-fiq
http://www.sbaonline.sk/sk/presscentrum/aktuality/kviz-otestujte-svoju-financnu-gramotnost.html
http://www.poznaj.sk/
http://www.financnahitparada.sk/
http://www.skolarodinnychfinancii.sk/dokumenty-a-testy.html
http://www.viacakopeniaze.sk/showdoc.do?docid=2927

Čítané 1466 krát