Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 22. október 2020
štvrtok, 17 september 2020 13:14

Výchova k ľudským právam

Napísal(a)

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty ako napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách.


Vzhľadom na charakter práce absolventa študijného odboru praktická sestra (zdravotnícky asistent) je nevyhnutné vo vyučovacom procese vytvárať podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti, etických princípov a prosociálneho správania. Úlohou učiteľov, triednych učiteľov, výchovného poradcu, koordinátorov ( pre ľudské práva, drogovej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu) je prostredníctvom organizovania besied, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení zameraných na konkrétnu problematiku prinášať informácie o ľudských právach, učiť ich tolerancii, multikulturizme, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbii, antisemitizmu, rasizmu.


Pedagogický zamestnanec sa pri výkone pedagogickej činnosti riadi aj medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je SR viazaná. Hlavné medzinárodné a národné nástroje na uplatňovanie a ochranu ľudských práv:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN, 1948)
 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa Charta základných práv Európskej únie
 • Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam – KOMPAS, KOMPASITO
 • Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z.
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR


Výchovou k ľudským právam chceme:

 • vštepovať žiakom vzájomnú úctu, rešpektovanie kultúrnych odlišností,
 • rešpektovať ľudskú dôstojnosť v prostredí školy
 • rešpektovať rovnosť, pluralitu, spravodlivosť a hodnotu každého jedinca,
 • vychovávať k demokratickému cíteniu a občianstvu,
 • pestovať osobnosť žiakov, rozvíjať ich zmysel pre povinnosť,
 • rozvíjať zmysel žiakov pre slobodu a zodpovednosť voči zákonom a za svoj osobný život.
Čítané 62 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.