Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 17. február 2020
streda, 07 september 2016 19:32

Výchova k ľudským právam

Napísal(a)

Hlavným poslaním študijného odboru zdravotnícky asistent je vychovávať a vzdelávať študentov s dôrazom na humanizáciu ošetrovateľskej starostlivosti.

Vo vyučovacom procese je dôležité vytvárať podmienky na formovanie úcty k ľudskému životu, ľudskej dôstojnosti, etických princípov a prosociálneho správania, ktoré sú determinované praktickou potrebou absolventov vzhľadom na charakter ich práce. Úlohou učiteľov, triednych učiteľov, výchovného poradcu, koordinátorov ( pre ľudské práva, drogovej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu) je prostredníctvom organizovania besied, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení zameraných na konkrétnu problematiku prinášať informácie o ľudských právach, učiť ich tolerancii, multikulturizme, predchádzať všetkým formám diskriminácie, xenofóbii, antisemitizmu, rasizmu.

Pedagogický zamestnanec sa pri výkone pedagogickej činnosti riadi aj medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je SR viazaná. Hlavné medzinárodné a národné nástroje na uplatňovanie a ochranu ľudských práv:

 • Všeobecná deklarácia ľudských práv (OSN, 1948)
 • Európsky dohovor o ochrane ľudských práv
 • Dohovor OSN o právach dieťaťa Charta základných práv Európskej únie
 • Manuál výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam – KOMPAS, KOMPASITO
 • Antidiskriminačný zákon č. 365/2004 Z. z.
 • Slovenské národné stredisko pre ľudské práva
 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže riadený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Výchovou k ľudským právam chceme:

 • vštepovať žiakom vzájomnú úctu, rešpektovanie kultúrnych odlišností,
 • rešpektovať ľudskú dôstojnosť v prostredí školy
 • rešpektovať rovnosť, pluralitu, spravodlivosť a hodnotu každého jedinca,
 • vychovávať k demokratickému cíteniu a občianstvu,
 • pestovať osobnosť žiakov, rozvíjať ich zmysel pre povinnosť,
 • rozvíjať zmysel žiakov pre slobodu a zodpovednosť voči zákonom a za svoj osobný život.
Čítané 3390 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.