Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 30. máj 2023
streda, 09 september 2020 12:16

Výchova k manželstvu a rodičovstvu

Napísal(a)

Problematika výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR) patrí medzi aktuálne otázky ľudskej spoločnosti. Priamo či nepriamo zasahuje do života každého jedinca, usmerňuje jeho myslenie a ovplyvňuje i jeho správanie. Je dôležité, aby všetci mladí ľudia dostali kvalitné a plnohodnotné informácie z tejto oblasti predtým, ako sa stretnú s konkrétnymi životnými, spoločenskými i partnerskými situáciami.
Cieľom výchovy k manželstvu a rodičovstvu je utváranie základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Aktivity realizované na našej škole sú zamerané na vytváranie vhodných postojov k problematike manželstva a rodičovstva. Témy sú prispôsobené kognitívnemu a emocionálnemu vnímaniu žiakov, vyberá ich koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu sa prezentuje vo vyučovaní niektorých predmetov, najmä zdravotnícka etika, sociálna starostlivosť, anatómia a fyziológia, zdravie a klinika chorôb. Prednostne sa uplatňujú tieto metódy a formy práce: výklad, riadený rozhovor, beseda, brainstorming a skupinová forma práce.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu vychádza z otázok a potrieb žiakov a žiačok. Vedie k sebapoznávaniu, poznávaniu iných a poznaniu ľudskej sexuality. Výchova k manželstvu a rodičovstvu odkrýva a eliminuje predsudky, nerovnosti, diskrimináciu vo všetkých možných oblastiach, či už ide o otázku vzťahov, rozdelenia rolí, sexuálneho správania.
Najčastejšie spomínané témy sú: rodina, priateľstvo, medziľudské vzťahy, interrupcia, umelé oplodnenie, fyziologické tehotenstvo, pôrod, prostriedky antikoncepcie, pohlavne prenosné ochorenia, vstup do manželstva. Každý školský rok je vypracovaný plán práce. Plán koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu vychádza z Koncepcie štátnej rodinnej politiky.

Čítané 1416 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.