Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 11. august 2020
streda, 18 september 2019 09:48

MATURITA 2020

Napísal(a)

Základné informácie

1. Žiak môže konať MS iba z vyučovacích predmetov (okrem výchovných vyučovacích predmetov), ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa vzdelával.

2. MS zo všetkých maturitných predmetov, okrem cudzích a druhých vyučovacích jazykov, sa vykonáva na jednej úrovni.

3. MS z cudzích jazykov sa vykonáva na dvoch úrovniach B1 a B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Žiak gymnázia vykoná MS z povinného cudzieho jazyka na úrovni B2 a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si vyberie, na ktorej úrovni ju chce vykonať (B1 alebo B2).

4. EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať iba z jedného cudzieho jazyka, ktorý si žiak určí pri prihlasovaní na MS.

5. Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody vykoná EČ, PFIČ a ÚFIČ MS z druhého vyučovacieho jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (§ 6, odsek 9 a § 7, odsek 10 vyhlášky o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov).

6. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný predmet (štvrtý) alebo ako dobrovoľný predmet. V oboch prípadoch vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

7. Žiak gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským a žiak strednej odbornej školy a konzervatória si môže druhý cudzí jazyk voliť iba ako dobrovoľný predmet. Vykoná iba ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.

8. Žiak bilingválnej strednej školy bez medzinárodnej dohody si môže ďalší cudzí jazyk voliť ako voliteľný alebo ako dobrovoľný predmet. Môže si vybrať úroveň B1 alebo B2. Ak v príslušnom roku nevykonáva MS z druhého vyučovacieho jazyka, môže vykonať všetky časti EČ, PFIČ a ÚFIČ MS.

9. Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích a druhých vyučovacích jazykov konať len ÚFIČ MS.

10. Žiak so sluchovým postihnutím si môže do 30. septembra 2019 namiesto predmetu zo skupiny cudzích jazykov zvoliť jeden z predmetov matematika, náuka o spoločnosti alebo občianska náuka.

11. Test EČ MS z cudzieho jazyka, druhého vyučovacieho jazyka, slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov so sluchovým postihnutím neobsahuje úlohy na počúvanie s porozumením. Žiak môže požiadať o vykonanie úplného testu aj s počúvaním s porozumením pri prihlasovaní na MS.

12. Zadania ÚFIČ MS sa nezverejňujú. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z platných cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov pre príslušný predmet a úroveň, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ŠPÚ.

13. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS: a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %, alebo b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

14. Žiak úspešne vykoná MS z predmetu, ktorý má EČ MS a nemá PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS: a. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % z celkového počtu bodov alebo b. je stupeň prospechu 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

Informácie o opravnej skúške EČ MS, PFIČ MS a ÚFIČ MS

Ak žiak nesplní podmienky pre úspešné vykonanie MS uvedené v § 15, odsek 7 a 8 vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov v predmetoch, ktoré majú okrem ÚFIČ MS aj EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, platia nasledujúce informácie:

1. ÚFIČ MS z predmetov, ktoré majú EČ a PFIČ MS alebo len EČ MS, na ktoré sa žiak prihlásil, môže žiak vykonať v RT MS bez ohľadu na výsledky EČ alebo PFIČ MS z týchto predmetov.

2. Ak žiak strednej školy neúspešne vykonal MS z niektorých, najviac však z dvoch predmetov, môže mu ŠMK povoliť konať opravnú skúšku z týchto predmetov alebo časti a formy skúšky z týchto predmetov (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2).

3. Žiak, ktorý nevykonal úspešne MS z predmetu, požiada ŠMK o opravnú skúšku z tohto predmetu. Vo svojej žiadosti špecifikuje, ktorú časť alebo formu MS chce opravovať (školský zákon, § 88, odsek 1 a 2). Môže požiadať o opravnú skúšku iba tej časti alebo formy, v ktorej bol neúspešný.

4. Termín konania opravnej skúšky ÚFIČ MS je september alebo február nasledujúceho školského roka. Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môže žiak vykonať v mimoriadnom skúšobnom období v septembri nasledujúceho školského roka alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 5 a § 88, odsek 4), pričom nasledujúcim školským rokom sa rozumie školský rok nasledujúci po školskom roku, v ktorom žiak konal MS v riadnom termíne (napr. žiak, ktorý neúspešne vykonal MS v riadnom termíne roku 2020, môže vykonať opravnú skúšku v septembri 2020 alebo v marci 2021).

5. Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási riaditeľovi školy do 30. júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka alebo do 30. septembra nasledujúceho školského roka, ak chce opravnú skúšku konať v riadnom termíne nasledujúceho školského roka (školský zákon, § 77, odsek 7). Tomuto prihláseniu predchádza žiadosť o opravnú skúšku v zmysle bodu 3.

6. Žiaka, ktorý žiada o opravný termín v riadnom termíne nasledujúceho školského roka, prihlási na EČ a PFIČ MS riaditeľ školy prostredníctvom informačného systému pre EČ a PFIČ MS zároveň so žiakmi, ktorých bude v danom školskom roku prihlasovať na riadny termín MS. V IS uvedie informáciu, že ide o opravný termín.

7. O opravný termín EČ MS a PFIČ MS môže požiadať iba žiak, ktorý má ukončenú celú maturitnú skúšku, absolvoval všetky vybrané maturitné predmety a všetky časti maturitnej skúšky týchto maturitných predmetov a nesplnil podmienky pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky.

Upozornenie! O opravný termín EČ MS a PFIČ MS teda nemôže požiadať žiak, ktorý napr. neukončil úspešne posledný ročník štúdia, v auguste koná opravné skúšky na ukončenie štúdia a v septembri nasledujúceho školského roka chce konať náhradný termín ÚFIČ MS a zároveň v septembri by chcel konať aj opravný termín EČ MS a/alebo PFIČ MS. V septembri sa koná iba opravný termín EČ a PFIČ MS, nemôže sa konať náhradný termín EČ a PFIČ MS.

TERMÍNY EČ A PFIČ MS 2020

EČ a PFIČ MS sa uskutočnia 17. až 20. marca 2020. Administrácia EČ a PFIČ MS sa uskutoční podľa organizačných pokynov NÚCEM, ktoré budú zverejnené na webových stránkach NÚCEM www.nucem.sk a CVTI SR-ŠVS maturita.svsbb.sk, www.svs.edu.sk. Administrátormi testov budú učitelia príslušnej školy. Administrátori testov nesmú mať aprobáciu z predmetu, z ktorého žiaci píšu test EČ MS a PFIČ MS, a ak to personálne a organizačné možnosti školy dovolia, nesmú to byť ich triedni učitelia. Regulárny priebeh administrácie bude kontrolovať a zabezpečovať externý dozor – predsedovia PMK a dohľad nad priebehom MS bude vykonávať predseda ŠMK. V prípade malého počtu maturujúcich žiakov z niektorého predmetu (menej ako 12) môže príslušný OŠ OÚ odporučiť školám vytvoriť spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS. NÚCEM odporúča, aby spoločné skupiny na administráciu EČ a PFIČ MS vytvárali aj spojené školy, školy so spoločným riaditeľom, prípadne aj školy sídliace v jednej budove.

Riadny termín EČ a PFIČ MS 2020

· 18. marec 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk

  • ·

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 31. marca až 03. apríla 2020. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 03. až 08. septembra 2020. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu. Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2020 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 11. mája 2020 do 12. júna 2020.

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

V školskom roku 2019/2020 budú administrované:

· testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika,

· centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra),

  • centrálne zadaný súbor štyroch štruktúrovaných tém PFIČ MS zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry,
  • testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk (úrovne B1, B2 a C1),
  • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk (úrovne B1, B2 a C1).

CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

  • Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL)

Trvanie EČ MS: 100 minút Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 150 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

· Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1) Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Trvanie EČ MS: 100 minút Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

Trvanie PFIČ MS: 60 minút Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Čítané 1345 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

  • 1
  • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.