Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 16. august 2022
pondelok, 04 november 2013 00:00

Študijný odbor: ZDRAVOTNÍCKY ASISTENT

Napísal(a) Mgr. Fedorjaková Alžbeta

Celková charakteristika absolventa:

Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, sociálnej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v
príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.

Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi poločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť  samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch.

Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého, v rámci svojich kompetencií,
 • spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia

 

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.
Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

Kľúčové kompetencie
Kľúčové kompetencie sú chapané ako kombinácia vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:

 1. Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

Absolvent má:

 • logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 • porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 • identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
 • vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 • vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 • popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 • definovať svoje ciele a prognózy,
 • určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
 • zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
 1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

Absolvent má:

 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.
 1. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

 • prejaviť empatiu a sebareflexiu,
 • vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 • pozitívne motivovať seba a druhých,
 • ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),
 • stanoviť priority cieľov,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 • konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,
 • budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
 • uzatvárať jasné dohody,
 • rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 • analyzovať hranice problému,
 • identifikovať oblasť dohody a rozporu,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory vdanom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
 • samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
 • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Odborné kompetencie

 1. Požadované vedomosti

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie
 • základy anatómie, fyziológie a patológie človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme
 • základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 • organizáciu a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život
 • osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
 • zásady profesijnej komunikácie
 • základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 • základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • základné poznatky o systémových ochoreniach,
 • základné princípy zdravotníckej etiky a etiky sociálnych služieb
 • bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania, základné metódy pozorovania a zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
 • základy správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 • základné teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
 • základné teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti o chorého
 • základné teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
 • spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie dokumentácie v zdravotníctve.
 1. Požadované zručnosti

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • aktívne sa zapájať do organizácie práce na pracovisku praktického vyučovania,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 • poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc.

Obväzový materiál a obväzová technika

 • pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
 • zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela,
 • zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
 • spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.

Starostlivosť o pomôcky

 • vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení,
 • pripravovať dezinfekčné roztoky,
 • správne manipulovať so sterilným materiálom,
 • zabezpečovať hygienu prostredia.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta

 • realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
 • realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta,
 • manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
 • zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň
 • uložiť pacienta do požadovanej polohy,
 • zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.

Podávanie jedla pacientom

 • podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 • sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
 • zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov
 • pripravovať a podávať liečebné čaje,
 • spolupracovať so sestrou pri alternatívnych spôsoboch výživy.

Hygienická starostlivosť o chorého

 • zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca
 • vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ,
 • zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
 • zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
 • zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta
 • zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta,
 • pripravovať operačné pole.

Vyprázdňovanie chorých

 • zabezpečovať vyprázdňovanie hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 • aplikovať klyzmu
 • zabezpečovať starostlivosť o kolostómie – výmenu/vyprázdnenie zberného vrecka alebo očistenie zhojenej -staršej kolostómie od stolice,
 • zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter,
 • spolupracovať so sestrou pri cievkovaní.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

 • merať a zaznamenávať telesnú teplotu,
 • merať a zaznamenávať dych,
 • merať a zaznamenávať pulz,
 • merať a zaznamenávať tlak krvi,
 • merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
 • sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem novorodencov,
 • spolupracovať so sestrou pri zhotovovaní EKG záznamu.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie

 • realizovať odber moču na biochemické vyšetrenie a orientačne vyšetrovať moč vrátane kvantitatívnych vyšetrení,
 • realizovať odber stolice na biochemické, parazitologické a bakteriologické vyšetrenie,
 • realizovať odber kapilárnej krvi na glykémiu,
 • realizovať odber venóznej krvi,
 • spolupracovať so sestrou pri odbere výterov z rán a z telových dutín,
 • spolupracovať so sestrou pri odbere spúta.

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

 • zabezpečiť užitie liekov per os, ktoré pripravila sestra.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín

 • aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu

 • aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
 • aplikovať liečivé sedacie kúpele.

Aplikácia injekcií

 • aplikovať inzulín a nízkomolekulárny heparín subkutánne,
 • aplikovať intramuskulárnu injekciu,
 • spolupracovať so sestrou pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

 • zabezpečovať inhaláciu,
 • spolupracovať so sestrou pri aplikácii kyslíka.

Preväzy rán

 • vykonávať ošetrenie kože, okrem ošetrenia porúch celistvosti kože, ktoré si vyžadujú zásah sestry,
 • realizovať preväz aseptickej rany,
 • spolupracovať so sestrou pri preväze septickej rany,
 • spolupracovať so sestrou v zabezpečovaní starostlivosti o drény a drenážne systémy.

Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo

Spolupracovať so sestrou pri vizite

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti

 • preukázať zručnosti v základných technikách pozorovania a zbere informácií o potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do ošetrovateľskej dokumentácie,
 • používať profesijnú komunikáciu.

Preukázať zručnosti v základných technikách zdravotno-výchovnej činnosti primerane veku a zdravotnému stavu pacienta

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

 • aktívne spolupracovať a podieľať sa na vedení dokumentácie: spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné)
 • zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie,
 • pracovať s informačným systémom pracoviska.

Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života,
 • zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
 • zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich realizáciu,
 • spolupracovať so sestrou na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
 • spolupracovať so sestrou na liečebnom procese špecifickom pre jednotlivé oddelenia, v rozsahu jeho kompetencií,
 • zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním biologických potrieb.
 1. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
 • trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
 • komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
 • spoľahlivosťou, presnosťou,
 • primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
 • emocionálnou stabilitou,
 • diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 • iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
 • asertívnosťou, altruizmom(mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy),
 • zvládaním záťažových životných situácií,
 • schopnosťou pracovať v tíme i samostatne.
Čítané 21566 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.