Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
utorok, 28 máj 2019 13:45

Ubytovanie žiakov v ŠI

 • Žiak je ubytovaný na základe žiadosti o ubytovanie v ŠI, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka /žiak, ak je starší ako 18 rokov/. O prijatí rozhoduje riaditeľka školy. Prijatie platí na jeden školský rok.
 • Do školského internátu môže byť prijatý žiak, ktorý nemá zdravotné problémy a podmienky na ubytovanie a stravovanie mu vyhovujú. Pri nástupe žiaka do ŠI je potrebné priniesť zo sebou lekárske potvrdenie o zdravotnom stave.
 • Po prijatí do školského internátu je žiak povinný plniť podmienky stanovené školským poriadkom školského internátu.
 • Ak je žiak počas ubytovaniav ŠI chorý, je povinný opustiť školský internát. Ak je žiak chorý už doma, je potrebné ohlásiť vychovávateľkam telefonicky, že žiak nepríde do ŠI.
 • Povolený pravidelný príchod žiaka do ŠI v pondelok ráno je na písomné požiadanie rodiča.
 • Ak žiak musí z vážnych dôvodov odísť domov počas týždňa je potrebné to oznámiť vychovávateľke prostredníctvom telefonického požiadania rodičov.
 • Prevádzka ŠI pre žiakov začína v nedeľu o 16:00 a končí v piatok o 15:30 hod.
 • Počas týždňa je v ŠI poskytnutá ranná služba do 9:30 a popoludní od 12:30 hod.
 • V piatok ráno je ŠI v prevádzke do 9.30 hod. a popoludní od 11.00 do 15.30 hod.
 • Mesačný poplatok za ubytovanie je 40,- eur. Poplatok sa hradí u vychovávateľky do 20. dňa mesiac vopred.
 • Každý žiak je pri ubytovaní začlenený do výchovnej skupiny a je mu pridelené miesto v izbe.
 • Výmena posteľnej bielizne v ŠI je raz za tri týždne, žiaci majú možnosť používať vlastnú posteľnú bielizeň.
 • Ukončenie pobytu žiaka v ŠI v priebehu šk. roku sa uskutoční:
  • na písomnú žiadosť rodiča žiaka / zákonných zástupcov/, alebo žiaka, ak je starší ako 18 rokov. Rodič zašle písomnú žiadosť o ukončenie pobytu v ŠI do 20. dňa mesiac vopred ukončenia pobytu v ŠI.
  • na odporučenie lekára s ohľadom na zdravotný stav žiak
  • keď rodič /zákonný zástupca/ alebo žiak starší ako 18 rokov nezaplatí stanovenú čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním a stravovaním v určenom čase, t.j. keď mešká viac ako jeden mesiac,
  • vylúčiť žiaka zo ŠI v priebehu školského roka môže riaditeľ ŠI pre opakované závažné porušenie školského poriadku ŠI.
 • Po ukončení pobytu v ŠI alebo pri presťahovaní na inú izbu je žiak povinný odovzdať bez nedostatkov zapožičané veci a vybavenie izby a uhradiť prípadné zavinené škody.
 • Právo na ubytovanie zanikne, ak žiak prestal byť žiakom strednej školy.

 

Čítané 9923 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill