Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 20. september 2021
štvrtok, 17 september 2020 13:14

Výchova k ľudským právam

Napísal(a)

Vedomosti a zručnosti v oblasti ľudských práv nám pomáhajú tvoriť postoje a hodnoty ako napríklad zmysel pre zodpovednosť za vlastné činy, odhodlanie pracovať na osobnom rozvoji a sociálnych zmenách.

Environmentálna výchova ako prierezová téma je povinnou súčasťou školského vzdelávania. 

Environmentálna výchova je výchova jedinca, ktorého hodnotový systém mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie.

Hlavné úlohy a ciele v oblasti finančnej gramotnosti 

1. Implementácia aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2 (vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 1. ročníkom) do ŠkVP.

Plán činnosti koordinátora finančnej gramotnosti bol vypracovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 2019/2020 (1.5.16 Finančná gramotnosť) a Národným štandardom finančnej gramotnosti (NŠFG) verzia 1.2 (http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/).

pondelok, 18 september 2017 14:19

Environmentálna výchova

Napísal(a)

9. september je každoročne venovaný Medzinárodnému dňu povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS).

Strana 1 z 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.