Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 20. apríl 2021

štvrtok, 15 apríl 2021 10:33

Rozhodnutie riaditeľky školy č. 5 Doporučený

Napísal(a)

S účinnosťou od 19. apríla 2021 až do odvolania nariaďujem prezenčné vzdelávanie pre žiakov vo všetkých ročníkoch a formách štúdia.

Žiaci v pondelok 19. apríla 2021 vstupujú do budovy školy v rámci časového harmonogramu podľa pokynov triednych učiteľov.

Školský internát pri SZŠ Humenné bude v prevádzke. Žiaci sa môžu ubytovať podľa pokynov vychovávateliek.

Školská výdajňa jedál bude v prevádzke.

 

pondelok, 08 február 2021 11:32

O Z N A M

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou ÚVZ č. 47,

pondelok, 19 apríl 2021 09:30

Oznámenie

Napísal(a)

Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Lipová 32, Humenné Vám oznamuje v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení a v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení

konanie volieb do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Lipová 32, Humenné za

  1. kategóriu pedagogickí zamestnanci, počet volených členov - 2
  2. kategóriu ostatní zamestnanci, počet volených členov - 1
  3. kategóriu rodičia, počet volených členov - 3
  4. kategóriu žiaci, počet volených členov - 1

Podľa § 1 ods.3 Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 291/2004 Z. z ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v platnom znení bola zriaďovateľom Prešovským samosprávnym krajom vyhlásená výzva na voľby členov v rade školy dňa 1.4.2020, ktorá bola zverejnená na webovom sídle zriaďovateľa.

Voľby členov Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole, Lipová 32, Humenné sa z dôvodu mimoriadnej pandemickej situácie a vyhláseného núdzového stavu uskutočnia:

  • za zástupcov pedagogických zamestnancov dňa 26. apríla 2021 o 14.00 hod. v zborovni školy 
  • za zástupcov ostatných zamestnancov dňa 26. apríla 2021 o 12.15 hod. v zborovni školy
  • za zástupcov rodičov žiakov dňa 4. mája 2021 od 14.30 hod. vo vestibule školy 
  • za zástupcov žiakov dňa 26. apríla 2021 o 10.20 hod. v učebni č. 105 .

Voľby zástupcov príslušnej kategórie voličov do rady školy sa môžu uskutočniť, ak sa zišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej kategórie. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov príslušnej kategórie, budú sa voľby opakovať o 60 minút od začiatku prvých volieb, pričom sa pri opakovaných voľbách účasť nadpolovičnej väčšiny voličov príslušnej kategórie nevyžaduje.

Zabezpečenie a priebeh volieb upravuje Volebný poriadok pre voľby do Rady školy pri Strednej zdravotníckej školy , Lipová 32, Humenné pre šk. rok 2020/2021.

Toto oznámenie bude zverejnené na verejne prístupnom mieste v škole a zverejnené na webovom sídle školy.

štvrtok, 08 apríl 2021 14:10

Maturita 2021 - zmena

Napísal(a)

Rozhodnutím MŠ SR č. 2021/11902:1-A1810 o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021, sa maturitná skúška vykoná administratívne. Hodnotenie v predmete internej časti MS sa získa ako aritmetický priemer známok z tohto predmetu alebo skupiny príbuzných predmetov. Do aritmetického priemeru známok sa započítajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov. Hodnotenie "absolvoval" sa do aritmetického priemeru nezapočítava. Plnoletý žiak môže písomne požiadať, ak nie je spokojný s výsledným hodnotením v predmete IČ MS, do 21. mája 2021 o vykonanie ústnej formy IČ MS v súlade s bodom č.6 rozhodnutia.

Ústnu formu IČ MS žiak vykoná v termíne od 31. mája 2021 do 30. júna 2021.

pondelok, 01 marec 2021 20:32

Súťažili sme virtuálne

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Aj v tejto náročnej a neľahkej dobe sa uskutočnil 13.ročník olympiády v slovenskom jazyku a literatúre. Uskutočnila sa netradične, virtuálne 12.februára 2021.

Táto súťaž formuje u študentov lásku k materinskému jazyku a pomáha účastníkom spoznávať krásu slova a zároveň rozvíja vzťah k slovesnému umeniu.

Strana 1 z 78

Školský časopis Sestrička

s logo1

Asociácia SZŠ SR

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

LogoESF

Škola priateľská k deťom

ISIC

erasmusplus
Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.