Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 30. máj 2024
streda, 18 september 2019 10:08

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Napísal(a)

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, má kultivované vystupovanie a prejav. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností.

Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.

Absolvent študijného odboru je pripravený:

 • realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií,
 • spolupracovať v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti,
 • podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
 • poskytovať odbornú prvú pomoc,
 • vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadení.

Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje nasledujúcimi kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života.

Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

Absolvent má:

 • logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 • porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 • identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
 • vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 • vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 • popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 • definovať svoje ciele a prognózy,
 • určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,
 • zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností.

Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.

Absolvent má:

 • správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • kriticky hodnotiť získané informácie,
 • formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale aj v sociálne vyváženej skupine. Sú to schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

 • prejaviť empatiu a sebareflexiu, vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 • pozitívne motivovať seba a druhých,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 • konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,
 • budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,
 • rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 • analyzovať hranice problému,
 • identifikovať oblasť dohody a rozporu,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobých súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
 • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

 • základy latinčiny a medicínskej terminológie,
 • anatómiu, fyziológiu a patológiu človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
 • základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
 • účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
 • zásady profesijnej komunikácie,
 • základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,
 • základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
 • základné poznatky o systémových ochoreniach,
 • princípy zdravotníckej etiky,
 • bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania, základné metódy pozorovania a zbierania informácií o pacientovi,
 • zásady správnej výživy zdravého a chorého človeka,
 • teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
 • teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti,
 • teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
 • spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie zdravotnej dokumentácie v zdravotníctve.

b) Požadované zručnosti

Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zabezpečovať dodržiavanie bezpečného prostredia osoby vrátane dieťaťa a ochranu intimity pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti,
 • poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc.

Obväzový materiál a obväzová technika

 • pripravovať pomôcky z obväzového materiálu,
 • zhotovovať obväzy jednotlivých častí tela, zhotovovať bandáž dolných a horných končatín,
 • spolupracovať s lekárom pri fixácií zlomenín.

Starostlivosť o pomôcky

 • vykonávať mechanickú očistu, dezinfekciu a sterilizáciu pomôcok, prístrojov, nástrojov a zariadení, pripravovať dezinfekčné roztoky,
 • správne manipulovať so sterilným materiálom,
 • zabezpečovať hygienu prostredia.

Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta

 • realizovať starostlivosť o posteľ po prepustení pacienta,
 • realizovať úpravu postele s pacientom, bez pacienta, manipulovať s pomôckami doplňujúcimi posteľ,
 • zabezpečovať starostlivosť o posteľnú bielizeň,
 • uložiť pacienta do požadovanej polohy, zabezpečovať prevenciu vzniku syndrómu z imobility polohovaním, nácvikom sedu, stoja a chôdze a používaním antidekubitových pomôcok.

Podávanie jedla pacientom

 • podávať jedlo pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 • sledovať a zaznamenávať bilanciu tekutín,
 • zabezpečovať dodržiavanie pitného režimu pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 • podávať stravu sondou,
 • pripravovať a podávať liečebné čaje.

Hygienická starostlivosť o chorého

 • zabezpečovať hygienickú starostlivosť o dospelého pacienta a dieťa, okrem novorodenca,
 • vykonávať rannú a večernú toaletu a celkový kúpeľ, zabezpečovať umývanie vlasov, odvšivenie,
 • zabezpečovať starostlivosť o dutinu ústnu, vrátane osobitnej starostlivosti,
 • zabezpečovať starostlivosť o osobnú bielizeň pacienta,
 • zabezpečovať špecifickú hygienickú starostlivosť o čiastočne a úplne imobilného pacienta,
 • pripravovať operačné pole.

Vyprázdňovanie chorých

 • zabezpečovať úkony súvisiace s vyprázdňovaním hrubého čreva a močového mechúra pacientom vrátane detí, okrem novorodencov,
 • aplikovať klyzmu,
 • zabezpečovať starostlivosť o kolostómie,
 • zabezpečovať starostlivosť o permanentný močový katéter, asistovať pri cievkovaní.

Sledovanie a záznam fyziologických funkcií

 • merať a zaznamenávať telesnú teplotu, merať a zaznamenávať dych, merať a zaznamenávať pulz, merať a zaznamenávať tlak krvi,
 • merať výšku a hmotnosť dospelého a dieťaťa, merať obvod hlavy a hrudníka u dieťaťa,
 • sledovať a zaznamenávať vyprázdňovania hrubého čreva a močového mechúra okrem novorodencov,
 • zhotovovať EKG záznam.

Odber biologického materiálu na vyšetrenie

 • realizovať odber moču a stolice, realizovať odber krvi, realizovať výtery z rán a z telových dutín, realizovať odber spúta.

Podávanie liečiv per os dospelým a deťom

 • podávať lieky per os pacientom okrem novorodencom, zabezpečiť užitie liekov per os.

Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín

 • aplikovať lieky na kožu a do telových dutín.

Aplikácia tepla a chladu

 • aplikovať teplé a studené procedúry, zábaly, obklady, liečivé kúpele,
 • aplikovať liečivé sedacie kúpele.

Aplikácia injekcií

 • aplikovať subkutánne injekcie,
 • aplikovať intramuskulárnu injekciu,
 • zabezpečovať starostlivosť o periférnu kanylu,
 • pripravovať a asistovať pri aplikácii intravenóznych injekcií a infúzií.

Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty

 • zabezpečovať inhaláciu a podávať kyslík, 

Preväzy rán

 • realizovať jednoduché ošetrenie kože a preväzy rany,
 • asistovať pri komplikovaných ošetreniach,
 • vykonávať starostlivosť o drény a drenážne systémy.

Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo

 • vykonávať starostlivosť o mŕtve telo.

Asistovať pri vizite

Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti

 • zabezpečovať zber informácií o potrebách pacienta a zaznamenávať pozorované javy do ošetrovateľskej dokumentácie,
 • používať profesijnú komunikáciu, vykonávať základnú zdravotno-výchovnú činnosť primerane veku a zdravotnému stavu pacienta.

Administratíva a zdravotnícka dokumentácia

 • podieľať sa na vedení dokumentácie spojenej s príjmom, preložením a prepustením pacienta, s hospitalizáciou pacienta a prevádzkou oddelenia (indexovanie chorobopisov a pôrodopisov, príprava sprievodných lístkov, triedenie a zakladanie výsledkov vyšetrení a iné),
 • zaznamenávať realizované výkony do dokumentácie, pracovať s informačným systémom pracoviska.

Absolvent pri ošetrovaní pacienta s vybraným ochorením má splniť tieto výkonové štandardy zručností (musí byť schopný):

 • zisťovať mieru sebestačnosti a potrebu pomoci pacientovi vo vykonávaní sebaobslužných činností a aktivít denného života,
 • zabezpečovať výchovu k sebestačnosti a nezávislosti,
 • zaznamenávať odchýlky v potrebách do dokumentácie pacienta, navrhovať riešenia a ich realizáciu,
 • podieľať sa na lekárskom diagnostickom pláne špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
 • plniť úlohy vyplývajúce z plánu ošetrovateľskej starostlivosti v rámci ošetrovateľského procesu - špecifickom pre jednotlivé oddelenia,
 • zabezpečovať zdravotno-výchovnú činnosť, zabezpečiť poučenie pacienta o základnej starostlivosti súvisiacej s uspokojovaním jeho potrieb.

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • morálno-etickým a humánnym prístupom k ľuďom, najmä k chorým, starým, telesne a psychicky postihnutým, vychádzajúc z lásky k človeku a snahy pomáhať mu, dokázať ho akceptovať a akceptovať jeho práva na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť ho, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
 • trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou,
 • komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním,
 • spoľahlivosťou, presnosťou,
 • primeraným sebahodnotením, sebadisciplínou,
 • emocionálnou stabilitou,
 • diskrétnosťou a zodpovednosťou,
 • iniciatívnosťou, adaptabilnosťou, tvorivosťou,
 • asertívnosťou, altruizmom (mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v ochote obetovať pre ich dobro osobné záujmy),
 • zvládaním záťažových životných situácií,
 • schopnosťou pracovať v tíme i samostatne i v tíme.

Obsah vzdelania v študijnom odbore praktická sestra je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného stredného odborného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania praktická sestra. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej klinickej praxe.

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a ošetrovateľská starostlivosť. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe. Odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú priebežne a súvisle na klinických výučbových pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť. V priebehu odbornej klinickej praxe sa musia používať predpísané ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.

Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača

Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil pediater poskytujúci všeobecnú starostlivosť o deti a dorast. Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.

Do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Spôsob a podmienky priebehu a ukončovania vzdelávania v odbore praktická sestra

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu môže žiak získať úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník najmenej štvorročného programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole.

Odborné vzdelávanie a príprava sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek.

Maturitná skúška skladá z externej a internej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, predvedenia komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych foriem.

Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Maturitná skúška sa koná pred maturitnou komisiou.

Klasifikácia žiaka na maturitnej alebo pomaturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti. Celkové hodnotenie vychádza z klasifikácie písomnej, praktickej a ústnej časti. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Čítané 25793 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill