Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 27. marec 2023
streda, 15 apríl 2020 00:00

Zamestnanci školy

Vedenie školy:

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Ficková Veronika
 • Mgr. Gémešová Zuzana
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Kočanová Katarína
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • PaedDr. Zavadská Gabriela

Odborné predmety:

 • PhDr. Balická Denisa
 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • PhDr. Bochová Alexandra
 • PhDr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • PhDr. Griščíková Marcela
 • Mgr. Hudáková Anna
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • Mgr. Prepiorová Andrea
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Střeláková Martina
 • Mgr. Švigárová IvanaMUDr. Zrelák Ján

 

Externí pedagogickí zamestnanci:

 • MUDr. Emmel Marek
 • Mgr. Melichová Valéria
 • MUDr. Telin Viktor

 

Odborní zamestnanci:

Školský psychológ

 • Mgr. Sopiriaková Veronika

 

Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Dančová Mária – upratovačka, vrátnička
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Kucharská Marianna – upratovačka, vrátnička
 • Stanislavská Eva – upratovačka, vrátnička
 • Ing. Tovarňák Marián – správca siete
 • Ing. Uramová Eva – odborný referent - ekonóm
 • Verba Marián – údržbár, školník
 • Ing. Vovčková Anna – personalistika a mzdy

 

Externí zamestnanci:

 • Havrilková Anna – upratovačka NsP

 

Školský internát:

 • Čurillová Silvia – vychovávateľka
 • Ing. Rumanová Zuzana – vychovávateľka
 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

 

Školskí koordinátori a špecialisti v šk. roku 2022/2023

 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - vedúci študijného odboru praktická sestra
 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - koordinátor Maturita 2023
 • PhDr. Miroslava Csomosová - koordinátor Maturita 2023
 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje prierezové témy učebné Školským vzdelávacím programom
 • Mgr. Zuzana Gémešová - vedúci predmetovej komisie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • PhDr. Miroslava Csomosová - vedúci predmetovej komisie pre odbornú zložku vzdelávania
 • Mgr. Adriana Kowalská - uvádzajúci učiteľ
 • Mgr. Nataša Sivulková - uvádzajúci učiteľ
 • PhDr. Jana Sklenčárová - výchovný a kariérový poradca
 • Mgr. Slávka Kráľová - koordinátor Školského parlamentu
 • Mgr. Jana Kalábová - koordinátor rodičovskej rady
 • PaedDr. Gabriela Zavadská - koordinátor v oblasti čitateľskej gramotnosti
 • Mgr. Ivana Švigárová - koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor v oblasti environmentálnej výchovy
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor v oblasti finančnej gramotnosti
 • Mgr. Zuzana Gémešová - koordinátor v oblasti mediálnej výchovy a kritického myslenia
 • Ing. Marián Tovarňák – školský digitálny koordinátor
 • Mgr. Adriána Kowalská - koordinátor v oblasti výchovy k ľudským právam
 • Mgr. Ján Leško - špecialista vo výchove a vzdelávaní v oblasti rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so ŠVP
 • PhDr. Radoslava Chaľová - špecialista vo výchove a vzdelávaní v oblasti využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov
 • PhDr. Radoslava Chaľová - koordinátor v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • PhDr. Slavomíra Baníková - odborný garant aktualizačného vzdelávania

 

Triedni učitelia v šk. roku 2022/2023

 • PS I. A – PhDr. Miroslava Csomosová
 • PS I. B – PhDr. Jana Sklenčárová
 • PS I. C – Mgr. Ivana Švigárová
 • PS II.A – RNDr. Adriána Mačošková
 • PS II.B – Mgr. Ján Leško
 • PS II.C – Mgr. Nataša Sivulková
 • PS III.A – Mgr. Slávka Kráľová
 • PS III.B – Mgr. Zuzana Gémešová
 • PS IV.A – PhDr. Radoslava Chaľová
 • PS IV.B – Mgr. Jana Kalábová

Čítané 32847 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.