Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
streda, 15 apríl 2020 00:00

Zamestnanci školy

Vedenie školy:

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Ficková Veronika - RD
 • Mgr. Gémešová Zuzana
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Kočanová Katarína
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • PaedDr. Zavadská Gabriela

Odborné predmety:

 • PhDr. Balická Denisa
 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • PhDr. Bochová Alexandra
 • PhDr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • PhDr. Griščíková Marcela
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • Mgr. Prepiorová Andrea
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Střeláková Martina
 • Mgr. Švigárová Ivana
 • MUDr. Zrelák Ján

 

Externí pedagogickí zamestnanci:

 • MUDr. Emmel Marek
 • MUDr. Telin Viktor

 

Odborní zamestnanci:

Školský psychológ

 • Mgr. Sopiriaková Veronika

 

Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Dančová Mária – upratovačka, vrátnička
 • Karabínová Mariana – upratovačka, vrátnička
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Kucharská Marianna – upratovačka, vrátnička
 • Legdanová Monika – odborná referentka - asistentka
 • Stanislavská Eva – upratovačka, vrátnička
 • Ing. Tovarňák Marián – správca siete
 • Ing. Uramová Eva – odborný referent - ekonóm
 • Verba Marián – údržbár, školník
 • Ing. Vovčková Anna – personalistika a mzdy

 

Školský internát:

 • Čurillová Silvia – vychovávateľka
 • Ing. Rumanová Zuzana – vychovávateľka
 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

 

Školskí koordinátori a špecialisti v šk. roku 2023/2024

 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - vedúci študijného odboru praktická sestra
 • PhDr. Miroslava Csomosová – vedúci učebného odboru sanitár
 • PhDr. Miroslava Csomosová - koordinátor Maturita 2024
 • Mgr. Zuzana Gémešová - vedúci predmetovej komisie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • PhDr. Miroslava Csomosová - vedúci predmetovej komisie pre odbornú zložku vzdelávania
 • PhDr. Jana Sklenčárová - výchovný a kariérový poradca
 • Mgr. Slávka Kráľová - koordinátor Školského parlamentu
 • Mgr. Jana Kalábová - koordinátor rodičovskej rady
 • PaedDr. Gabriela Zavadská - koordinátor v oblasti čitateľskej gramotnosti
 • Mgr. Ivana Švigárová - koordinátor primárnej prevencie drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor environmentálnej výchovy
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor finančnej gramotnosti
 • Mgr. Zuzana Gémešová - koordinátor mediálnej výchovy a kritického myslenia
 • Mgr. Adriána Kowalská - koordinátor výchovy k ľudským právam
 • PhDr. Radoslava Chaľová - koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu
 • Mgr. Ján Leško – školský špecialista pre rozvoj športových zručností žiakov a získavania základov lyžovania a plávania
 • PhDr. Radoslava Chaľová - špecialista vo výchove a vzdelávaní v oblasti využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov
 • PhDr. Slavomíra Baníková – školský špecialista v oblasti aktualizačného vzdelávania, odborný garant aktualizačného vzdelávania

Triedni učitelia v šk. roku 2023/2024

 • PS I.A – PhDr. Balická Denisa
 • PS I.B – Mgr. Doležiová Jana
 • PS I.C – Mgr. Knapčoková Slávka
 • PS II. A – PhDr. Miroslava Csomosová
 • PS II. B – PhDr. Jana Sklenčárová
 • PS II. C – Mgr. Ivana Švigárová
 • PS III.A – RNDr. Adriána Mačošková
 • PS III.B – Mgr. Ján Leško
 • PS IV.A – Mgr. Slávka Kráľová
 • PS IV.B – Mgr. Zuzana Gémešová
 • SAN – Mgr. Jana Kalábová
Čítané 38603 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill