Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
utorok, 28. jún 2022
streda, 15 apríl 2020 00:00

Zamestnanci školy

Napísal(a)

Vedenie školy:

Členovia pedagogického zboru:
Všeobecno - vzdelávacie predmety:

 • Mgr. Blaha Peter
 • Mgr. Ficková Veronika
 • Mgr. Gémešová Zuzana
 • PaedDr. Chalachan Ondrej ThLic.
 • Mgr. Kočanová Katarína
 • Mgr. Leško Ján
 • RNDr. Mačošková Adriana
 • PhDr. Šafranová Jana
 • Ing. Tovarňák Marián
 • PaedDr. Zavadská Gabriela


Odborné predmety:

 • PhDr. Balická Denisa - MD
 • PhDr. Baníková Slavomíra
 • PhDr. Bochová Alexandra - MD
 • PhDr. Csomosová Miroslava
 • Mgr. Doležiová Jana
 • Mgr. Fedorjaková Alžbeta
 • Mgr. Halásová Ľubica
 • PhDr. Chaľová Radoslava
 • Mgr. Chocholová Anna
 • Mgr. Kalábová Jana
 • Mgr. Knapčoková Slávka
 • Mgr. Kowalská Adriana
 • Mgr. Kráľová Slávka
 • Mgr. Sivulková Nataša
 • PhDr. Sklenčárová Jana
 • Mgr. Martina Střeláková
 • MUDr. Sovšáková Anna
 • Mgr. Švigárová Ivana
 • MUDr. Zrelák Ján

 

Externí pedagogickí zamestnanci:

 • PhDr. Bigová Ľubomíra
 • MUDr. Emmel Marek
 • Mgr. Melichová Valéria
 • MUDr. Telin Viktor

 

Odborní zamestnanci:

Školský psychológ

 • Mgr. Sopiriaková Veronika

 

Technicko – hospodárski pracovníci:

 • Dančová Mária – upratovačka, vrátnička
 • Komanová Anna – sekretárka, pokladníčka
 • Kucharská Marianna – upratovačka, vrátnička
 • Pasternáková Elena - upratovačka PN
 • Stanislavská Eva – upratovačka, vrátnička
 • Ing. Tovarňák Marián – správca siete
 • Ing. Uramová Eva – odborný referent - ekonóm
 • Verba Marián – údržbár, školník
 • Ing. Vovčková Anna – personalistika a mzdy

 

Školský internát:

 • Čurillová Silvia – vychovávateľka
 • Ing. Rumanová Zuzana – vychovávateľka
 • Vasiľková Mária – vychovávateľka

 

Školskí koordinátori a špecialisti v šk. roku 2021/2022

 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - vedúci študijného odboru zdravotnícky asistent, praktická sestra
 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - koordinátor Maturita 2022
 • Mgr. Alžbeta Fedorjaková - koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje prierezové témy učebné Školským vzdelávacím programom
 • PhDr. Jana Šafranová - vedúci predmetovej komisie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • PhDr. Miroslava Csomosová - vedúci predmetovej komisie pre odbornú zložku vzdelávania
 • PhDr. Miroslava Csomosová - uvádzajúci učiteľ
 • Mgr. Anna Chocholová - výchovný a kariérový poradca
 • Mgr. Slávka Kráľová - koordinátor žiackej rady
 • Mgr. Jana Kalábová - koordinátor rodičovskej rady
 • PaedDr. Gabriela Zavadská - koordinátor v oblasti čitateľskej gramotnosti
 • Mgr. Ivana Švigárová - koordinátor vo výchove a vzdelávaní, ktorý koordinuje primárnu prevenciu drogových závislostí a ďalších sociálno-patologických javov
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor v oblasti environmentálnej výchovy
 • RNDr. Adriána Mačošková - koordinátor v oblasti finančnej gramotnosti
 • Ing. Marián Tovarňák - koordinátor informatizácie a vzdelávania prostredníctvom IKT
 • Mgr. Adriána Kowalská - koordinátor v oblasti výchovy k ľudským právam
 • Mgr. Ján Leško - špecialista vo výchove a vzdelávaní v oblasti rozvoja športových zručností žiakov a získavania základov konkrétneho druhu športu v súlade so ŠVP
 • PhDr. Radoslava Chaľová - špecialista vo výchove a vzdelávaní v oblasti využívania knižničných služieb a informačných služieb pre potreby výchovy a vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, sebarozvoja žiakov, pedagogických zamestnancov
 • PhDr. Radoslava Chaľová - koordinátor v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu

 

Triedni učitelia v šk. roku 2021/2022

 • PS I.A - RNDr. Adriána Mačošková
 • PS I.B - Mgr. Ján Leško
 • PS I.C - Mgr. Nataša Sivulková
 • PS II.A - Mgr. Slávka Kráľová
 • PS II.B - Mgr. Zuzana Gémešová
 • PS II.C - Mgr. Slávka Knapčoková
 • PS III.A - PhDr. Radoslava Chaľová
 • PS III.B - Mgr. Jana Kalábová
 • ZA IV.A - Mgr. Adriána Kowalská
 • ZA IV.B - PhDr. Slavomíra Baníková

Čítané 29141 krát

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.