Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024

Výchovný a kariérový poradca (1)

VýCHOVNÉ PORADENSTVO 2 kópia

Výchovné poradenstvo

zahŕňa:

  • poradenskú činnosť – v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie problémového správania sa detí a mládeže;
    - poradenstvo pedagogickým pracovníkom, hlavne triednym učiteľom pri riešení konfliktných situácií a zabezpečovaní spolupráce s príslušnými inštitúciami
  • konzultačnú činnosť – pre žiakov a ich zákonných zástupcov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania
  • koordinačnú činnosť – zameranú na sprostredkovanie prepojenia školy s poradenskými a odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o mládež( CPPPaP v Humennom , ÚPSVaR, VŠ, školská psychologička ...)                                                 

 vkp2

,, Voľba povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka.“

Pascal

Kariérové poradenstvo 

  • predstavuje aktivity zamerané na pomoc študentom našej školy pri voľbe vzdelávania, odbornej prípravy a povolania/zamestnania/
  • poskončení strednej školy je dôležité určiť si cieľ 

           / štúdium na vysokej škole, zamestnať sa , vycestovať do zahraničia/

  • výber vysokej školy znamená pre absolventa strednej školy krok, ktorý ovplyvňuje jeho budúcu pracovnú i osobnú kariéru, ide o cyklický prístup zameraný nielen na žiakov, ktorí sa nevedia rozhodnúť pri voľbe štúdia/povolania, ale aj na žiakov, ktorí si chcú potvrdiť svoje rozhodnutie

 

Možnosti štúdia na vysokých školách 

  • SCIO testy- NPS – národné porovnávacie skúšky

Na stránke nájdete zoznam vysokých škôl, ktoré vyžadujú tieto skúšky, termíny a miesta konania sa skúšok.

Prihlásiť sa môžete na ktorýkoľvek termín. Aj pred podaním prihlášky na samotnú školu. Ak prídete viackrát, započíta sa vám len najlepší výsledok .

Scio - Termíny a miesta skúšok - Kedy a kde skúšky prebehnú https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp

Otestujte sa:

https://www.emiero.sk/typologie-osobnosti/

https://www.emiero.sk/test/60/

https://www.emiero.sk/test/20/

 

Prihláška na vysoškolské štúdium pre školský rok 2023-24

Pokyny na vyplnenie prihlášky na VŠ v šk.roku 2023-2424

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill