Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
streda, 18 september 2019 10:14

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Napísal(a)

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

 

Výchova a vzdelávanie sa v odbore praktická sestra organizuje aj externou formou štúdia ako:

  • Externé – večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou.
  • O štúdium do odboru sa môžu uchádzať absolventi akejkoľvek strednej školy s maturitou.

Absolventi vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie úspešným ukončením dvojročného štúdia a absolvovaním maturitnej skúšky z odbornej zložky.

Predmety odbornej zložky vzdelávania uvedené v učebnom pláne, obsah učebných osnov predmetov odbornej zložky vzdelávania je záväzný pre všetky formy vzdelávania v študijnom odbore. Absolvent externej formy štúdia má získať odborné kompetencie a splniť odborné výkonové štandardy uvedené v štvorročnej dennej forme štúdia.

Obsah vzdelania v študijnom odbore praktická sestra je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného stredného odborného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania praktická sestra. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej klinickej praxe.

Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, zdravie a klinika chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a ošetrovateľská starostlivosť. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov.

Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov. Odbornú klinickú prax žiaci vykonávajú priebežne na klinických výučbových pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu v rámci predmetu ošetrovateľská starostlivosť. V priebehu odbornej klinickej praxe sa musia používať predpísané ochranné pracovné prostriedky a pomôcky.

Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.

Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača

Do stredných zdravotníckych škôl môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotný stav posúdil a na prihláške potvrdil všeobecný lekár pre dospelých. Do študijného odboru praktická sestra môžu byť prijatí žiaci, ktorí spĺňajú zdravotnú spôsobilosť k výkonu zdravotníckeho povolania vrátane opatrení pre pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť podľa právnych predpisov MZ SR.

Do študijného odboru praktická sestra nemôžu byť prijatí uchádzači, ktorí majú mentálne, zmyslové alebo telesné postihnutie, majú narušenú komunikačnú schopnosť, špecifické poruchy učenia alebo správania sa, autistický syndróm, poruchy psychického vývinu.

Spôsob a podmienky ukončovania vzdelávania v odbore praktická sestra

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu môže žiak získať úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník dvojročného programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole.

Odborné vzdelávanie a príprava sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek.

Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. Maturitná skúška sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Maturitná skúška sa koná pred maturitnou komisiou.

Praktická časť odbornej maturitnej skúšky prebieha ako predvedenia komplexnej úlohy na vylosovanom pracovisku zmluvného zdravotníckeho zariadenia, na ktorom žiaci absolvovali odbornú klinickú prax počas štúdia. Teoretická časť odbornej maturitnej skúšky prebieha ako ústna skúška z vylosovanej komplexnej témy.

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu. Celkové hodnotenie vychádza z klasifikácie praktickej časti a teoretickej ústnej časti maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.

Čítané 16551 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill