Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 13. jún 2024
streda, 18 september 2019 10:14

Študijný odbor: PRAKTICKÁ SESTRA

Napísal(a)

Celková charakteristika absolventa

Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

Celková charakteristika absolventa:

Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu.

Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie, so zameraním najmä na preddezinfekciu, dezinfekciu a sterilizáciu. Absolventi ovládajú základný hygienický filter u dospelého pacienta. Absolventi ovládajú príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy. Absolventi sú pripravení na výkon sanitárskych činností na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, patologicko-anatomických oddeleniach, oddeleniach centrálnej sterilizácie, v sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb.

V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Odborná stredoškolská príprava je orientovaná tak, aby absolvent mohol ďalej pokračovať v stredoškolskom vzdelávaní na strednej zdravotníckej škole, najmä v študijnom odbore zdravotnícky asistent a tak získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Absolvent učebného odboru je pripravený:

 • samostatne vykonávať starostlivosti o pomôcky, zdravotnícky materiál a starostlivosť o prostredie pacienta
 • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
 • ovládať príslušnú techniku, stroje a zariadenia, príslušné pracovné postupy
 • vykonávať sanitárske činnosti na všetkých lôžkových oddeleniach, operačných traktoch, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznych oddeleniach, anatomickopatologických oddeleniach, v centrálnej sterilizácii, sádrovni, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a zariadeniach sociálnych služieb
 • poskytovať odbornú prvú pomoc

Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti, kde môže pracovať samostatne vo vybraných činnostiach a v tíme.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami:

Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu.

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie sú vymedzené nasledovné kľúčové kompetencie:

 1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.

Absolvent má:

 • reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
 • porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,
 • vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
 • vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
 • popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,
 • zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
 1. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržiavania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne používanie materinského a cudzieho jazyka v hovorenej a písanej podobe, disponovanie čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovanie základných zručností a sebarealizácia.

Absolvent má:

 • správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • vyjadrovať sa v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
 • riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
 • identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
 • posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
 • overovať a interpretovať získané údaje,
 • pracovať s elektronickou poštou,
 • pracovať so základnými informačnými a komunikačnými technológiami.
 1. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

 • prejaviť empatiu a sebareflexiu,
 • vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
 • pozitívne motivovať seba a druhých,
 • stanoviť priority cieľov,
 • predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
 • prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
 • konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,
 • uzatvárať jasné dohody,
 • rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
 • určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
 • spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
 • samostatne pracovať v menšom kolektíve,
 • určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
 • predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
 • prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Odborné kompetencie

 1. Požadované vedomosti

Absolvent má:

 • ovládať základné poznatky z organizácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • ovládať a používať odbornú terminológiu odboru,
 • ovládať základné princípy zdravotníckej etiky,
 • ovládať stručné poznatky zo zdravovedy, sanitárstva a prvej pomoci
 • ovládať poznatky základov hygieny a epidemiológie,
 • ovládať poznatky zo starostlivosti o pomôcky a prostredie vo všetkých úsekoch svojej pôsobnosti,
 • ovládať poznatky o základných a pomocných zdravotníckych materiáloch, o základnom vybavení zdravotníckych zariadení a zariadení poskytujúcich sociálne služby, o jeho údržbe a najmä o spôsobe dezinfekcie a sterilizácie,
 • ovládať poznatky o organizácii práce sanitára na všetkých úsekoch svojej pôsobnosti: na lôžkových oddeleniach, v laboratóriách, v lekárenskej službe, na transfúznom oddelení, na patologicko-anatomickom oddelení, v centrálnej sterilizácii, v detských zariadeniach, v operačných traktoch, v sadrovni, v dopravnej zdravotnej službe a v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov
 • ovládať zásady transportu pacienta na vyšetrenia podľa pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
 • ovládať poznatky zo základného hygienického filtra dospelého pacienta,
 • ovládať základné poznatky o diétach a podávaní stravy dospelým pacientom
 • popísať a vysvetliť technické základy zloženia prístrojov a zariadení používaných v odbore a ich funkciu,
 • ovládať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
 1. Požadované zručnosti

 Absolvent vie:

 • zvoliť najefektívnejší postup pri vykonávaní sanitárskych činností,
 • vykonávať základnú starostlivosť o pomôcky, o posteľ pacienta a prostredie,
 • vykonávať dezinfekciu a sterilizáciu,
 • vykonávať základný hygienický filter u dospelého pacienta
 • podieľať sa na starostlivosti o vyprázdňovanie pacienta
 • transportovať biologický materiál do príslušných laboratórií,
 • transportovať pacienta na vyšetrenia na základe pokynov nadriadeného zdravotníckeho pracovníka
 • aplikovať základy hygieny práce
 • obsluhovať prístroje a zariadenia používané v odbore, vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov a zariadení používaných v odbore,
 • postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,
 • postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
 • vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,
 • dodržiavať normy, parametre kvality služieb,
 • využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh.
 • poskytovať prvú pomoc podľa svojich odborných schopností a zabezpečiť ďalšiu odbornú pomoc,
 • profesionálne komunikovať.
 1. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

 • empatiou, altruizmom,
 • trpezlivosťou, diskrétnosťou, taktnou komunikáciou,
 • kreativitou, spoľahlivosťou,
 • dôslednosťou, samostatnosťou a presnosťou,
 • schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou.
 • dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov pacientov

Školský kalendár

Najnovšie články

 • 1
 • 2
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill