Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
pondelok, 15. apríl 2024
piatok, 18 september 2020 14:53

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách, pracoviskách praktického vyučovania, jazykových školách a školských internátoch pre školský rok 2020/2021

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Podmienky vstupu do školského internátu:

 • vstup cudzím osobám do priestorov školy a školského internátu je možný len s výnimkou potrdenou riaditeľkou školy a ŠI a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka.
 • vstup žiakov do budovy ŠI je možný len s ochranným rúškom na tvári
 • pri vstupe do školského internátu je každý žiak povinný dezinfikovať si ruky
 • pri vstupe do ŠI bude žiakom zmeraná telesná teplota bezdotykovým teplomerom
 • pri vstupe musí byť žiak bez príznakov infekcie zodpovedajúcim príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu alebo iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) ako aj inej infekčnej choroby
 • Každý žiak si prinesie rúška v dostatočnom počte (2 kusy na deň), to isté platí o hygienických potrebách.

Povinnosti ubytovaného žiaka v ŠI:

 • žiak je povinný si dezinfikovať ruky pri vstupe do školského internátu a školskej jedálne
 • dôkladne si umýva ruky
 • nosí rúško vo všetkých vnútorných priestoroch ŠI okrem svojej izby
 • vo svoje izbe často a dôkladne vetrá
 • dodržuje Režim dňa, rešpektuje Školský poriadok školského internátu a pokyny vychovávateľov, rešpektuje prijaté opatrenia vyplývajúce z aktuálnych hygienicko-epidemiologických nariadení
 • jedenkrát denne vykonáva dezinfekciu dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré v izbe používa ( napr. kľučky dverí, písací stôl, atď.), taktiež každý deň upratuje, dezinfikuje kúpelňu a toaletu vo svojej bunke 2-krát denne, prípadne podľa potreby
 • na ubytovanie do ŠI je prísne zakázané priniesť doplnkový inventár ( napr.: postelné prádlo, vankúše, paplóny, deky, koberce)
 • žiaci minimalizujú zhromažďovanie sa v priestoroch ŠI
 • žiaci dodržujú vzájomné rozostupy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a to v odporúčanej vzdialenosti 2m
 • výchovná činnosť bude realizovaná v skupinkách
 • žiaci nevstupujú do izieb iných ubytovaných žiakov
 • žiaci nevstupujú do izby vychovávateliek bez povolenia
 • odpadkové koše na izbách zabezpečia žiaci sáčkami a po vysypaní odpadu následne si dezinfikujú ruky
 • pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu je žiak povinný bezodkladne o tom informovať prítomného vychovávateľa a svojich rodičov, prípadne iného zákonného zástupcu, ktorí sú povinní bezodkladne vyzdvihnúť žiaka zo školského internátu.
  Do tejto doby bude žiak umiestnený vo vyčlenenej miestnosti č. 223
 • pri prerušní dochádzky do ŠI v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Pri prerušení dochádzky do ŠI v trvaní 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia je povinnosť predložiť potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti bude vložené do osobného spisu žiaka.
  Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka ( platné od 16.9.2020)
 • do kuchyniek vstupujú žiaci individuálne na nevyhnutne potrebný čas so súhlasom službukonajúcej vychovávateľky

Povinnosti vychovávateľa v ŠI:

 • vychovávateľ zverejní oznam na vchodových dverách, ktorý uvádza, za akých podmienok môže vstúpiť ubytovaný žiak do školského internátu
 • vychovávateľ informuje všetkých ubytových žiakov o prijatých protiepidemiologických opatreniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19
 • vychovávateľ kontroluje dodržiavanie dezinfekcie rúk pri príchode do školského internátu, nosenie rúšok, dodržiavanie vzájomných odstupov
 • vychovávateľ kontroluje dôkladné vetranie na izbách, dodržiavanie čistenia dotykových plôch na izbách a bunkách
 • vychovávateľ dbá na dodržiavanie opatrení smerujúcich k minimalizácii vzájomných osobných kontaktov ubytovaných žiakov
 • vychovávateľ vyčlení miestnosť pre účely izolácie žiaka, u ktorého sa vyskytnú príznaky ochorenia COVID-19, prípadne iného prenosného ochorenia počas pobytu v školskom internáte, na nevyhnutný čas, po dobu príchodu rodičov izolovaného žiaka.
  Úzke kontakty zostávajú rovnako v izolácii až do príchodu rodiča, príp. zákonného zástupcu.
 • vychovávateľ dohliada na dodržiavanie čistenia a dezinfekcie spoločných priestorov v školskom internáte

• vychovávateľ bezodkladne informuje zákonného zástupcu žiaka pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu ubytovaného žiaka v ŠI

Čítané 4485 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill