Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
štvrtok, 07 február 2019 10:22

Výzva na podanie prihlášok na 3., 4. a 5. turnus odbornej stáže v ČR

Napísal(a) Mgr. Nataša Sivulková
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Vyzývame žiakov 3. ročníka študijného odboru zdravotnícky asistent, aby v termíne do 25.2.2019 odovzdali prihlášku na 3., 4. a 5. turnus odbornej stáže. Všetky turnusy stáží sa uskutočnia v čase realizácie súvislej odbornej praxe.


3. turnus odbornej stáže sa uskutoční od 26. mája 2019 do 15. júna 2019 v Ostrave. Vybraní štyria žiaci v 3. ročníku - účastníci odbornej stáže - absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Mestskej nemocnice Ostrava, príspevková organizácia. Projektovým partnerom školy je SZŠ a VOŠ zdravotnická Ostrava v Českej republike. Odborná stáž v 3. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov na ortopedickom, urologickom, neurologickom a neurochirurgickom oddelení.
4. turnus odbornej stáže sa uskutoční od 26. mája 2019 do 15. júna 2019 v Karlových Varoch. Vybraní šiesti žiaci v 3. ročníku – účastníci odbornej stáže – absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Karlovarskej krajskej nemocnice, a.s. v Karlových Varoch, ktorá je zároveň projektovým partnerom školy. Odborná stáž vo 4. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov na kardiologickom, neurologickom oddelení, na emergency a na troch jednotkách intenzívnej starostlivosti.
5. turnus odbornej stáže sa uskutoční v Prahe. Vybraní štyria žiaci v 3. ročníku - účastníci odbornej stáže - absolvujú 3-týždňovú odbornú prax na oddeleniach Nemocnice Na Bulovce Praha. Projektovým partnerom školy je SZŠ Ruská Praha v Českej republike. Odborná stáž v 5. turnuse bude zameraná na získanie nových vedomostí a zručností pri ošetrovaní pacientov na internom a na neurologickom oddelení a na ortopedickej klinike a dermatovenerologickej klinike.
Presný dátum konania stáže bude prijímajúcou školou potvrdený v nasledujúcom období.
Uvedeným zameraniam turnusov odborných stáží žiaci prispôsobia vyplnenie jednotlivých náležitostí prihlášky. Odporúčame žiakom získať základné informácie o zdravotníckych zariadeniach na webových sídlach nemocníc.
Praktické rady k vyplneniu prihlášky
ŽIAK:
1. prihlášku vypíše čitateľne podľa predtlače (čítať s porozumením),
2. uvedie požadované osobné údaje, triedu a platný mailový a telefonicky kontakt (všetky údaje sú nevyhnutné na vyplnenie potrebnej projektovej dokumentácie a podliehajú ochrane osobných údajov),
3. vyznačí správne poradie turnusu a miesto konanie stáže,
4. vo vyznačených poliach žiak naštylizuje motivačný list a predpokladané prínosy stáže pre žiaka a vysielajúcu školu,
5. nevypĺňa polia určené pre triedneho učiteľa a školu,
6. vyplnenú prihlášku podpíše žiak a rodič žiaka (aj keď má 18 rokov).
Odovzdané prihlášky sa budú podľa platných kritérií prehodnocovať na zasadnutí predmetovej komisie odborných predmetov. Kladne sa hodnotí originalita vo vyplnení prihlášky v časti „motivácia“ a „prínosy stáže pre žiaka a pre školu“. Škola oznámi záujemcom výsledky výberovej procedúry do konca februára 2019.
Povinnosti vybraných kandidátov na zahraničnú odbornú stáž:
• 100% účasť na príprave pred konaním stáže (uskutočňuje sa v dohodnutom termíne),
• online jazykové hodnotenie z českého jazyka pred nástupom na stáž (prostredníctvom jazykovej platformy programu Erasmus+ - žiakom budú poskytnuté inštrukcie),
• dôkladné spracovanie výstupov z prípravy na stáž.
Kandidát, ktorý nesplnení povinnosti súvisiace s prípravou na stáž v dohodnutom termíne, bude nahradený v poradí ďalším navrhovaným kandidátom.
Účastník stáže, počas obdobia mobility, denne spracováva denník odbornej stáže, výstupy odbornej stáže, aktívne sa podieľa na šírení výsledkov stáže a projektu na školskej i mimoškolskej úrovni (už minimálne dva roky ste účastníkmi školských akcií, ktoré sú zamerané na podobné šírenie výsledkov projektu) a vyhotoví Správu o konaní odbornej stáže. Povinne absolvuje všetky časti odborného i kultúrno-spoločenského programu stáže. Po ukončení stáže prezentuje dosiahnuté vzdelávacie výsledky a znovu absolvuje online jazykové hodnotenie z českého jazyka po ukončení mobility.
Dosiahnuté vzdelávacie výsledky účastníka odbornej stáže sa:
• hodnotia v zmysle platných ustanovení uvedených v internej smernici školy,
• v plnom rozsahu potvrdia prijímajúcou inštitúciou a uznajú vysielajúcou školou,
• prenesú do klasifikácie OAD v príslušnom klasifikačnom období.
Absolvent stáže získa Europass-Mobilita.
Tlačivo prihlášky na odbornú stáž si záujemcovia môžu vyzdvihnúť u Mgr. N. Sivulkovej. Neúplne vypísané prihlášky budú z posudzovania vyradené.
Prajeme záujemcom o absolvovanie odbornej stáže, aby patrili k vybraným kandidátom.

Čítané 1797 krát
Viac z tejto kategórie: « Lyžiarska hymna Prvá pomoc »

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.