Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
streda, 30. september 2020
streda, 18 september 2019 09:45

Rada školy

Napísal(a)

Zloženie Rady školy

Rada školy má 11 členov, pričom sa dodržiava zásada, že počet členov Rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy, musí byť väčšinový.

 

 

Členmi Rady školy sú:

 1. zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, ktorí nie sú zamestnancami školy:
  a. Regina Macková
  b. Gabriela Kušnírová
  c. Mgr. Bibiána Hricutová
 2. zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:
  a. Mgr. Slávka Knapčoková
  b. Mária Vasiľková
 3. zvolený zástupca ostatných zamestnancov:
  a. Ing. Anna Vovčková
 4. delegovaní zástupcovia zriaďovateľa školy:
  a. MVDr. Ján Ferko
  b. Ing. Milan Macko
  c. Ing. Martin Meričko
  d. Mgr. Adriana Ščepaniková
 5. zvolený zástupca žiakov školy:
  a. Anna Galandová

Plánovaný program zasadnutí v školskom roku 2019/2020:

Október 2019

 • Rozbor hospodárenia školy a ŠI za  obdobie prvý polrok  2019
 • Schválenie Správy o v.-v. činnosti školy a ŠI v školskom roku 2018/2019
 • Informácia o Pláne práce školy na šk.r. 2019/2020
 • Informácia o doplňujúcich voľbách za kategóriu zástupcovia rodičov a zástupca žiakov školy
 • Ďalší aktuálny program dľa potreby

Február 2020

 • Rozbor hospodárenia školy a ŠI za obdobie druhý polrok 2019
 • Schválenie Kritérií prijímacieho konania do 1.ročníka v šk.r.2020/2021
 • Schválenie Výročnej správy RŠ za rok 2019
 • Informácie o ukončení funkčného obdobia rady školy
 • Ďalší aktuálny program dľa potreby

Apríl 2020

 • Voľby do rady školy na nové funkčné obdobie 2020 - 2024

Máj 2020

 • Ustanovujúce zasadnutie rady školy
 • Rozbor hospodárenia školy a ŠI
 • Návrh počtu tried na šk.r. 2021/2022
 • Ďalší aktuálny program dľa potreby
Čítané 1504 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.