Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
štvrtok, 04. jún 2020
nedeľa, 05 jún 2016 21:09

Plán odborných stáží v rámci programu Erasmus+ v období od 1.7.2016 do 30.6.2018

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(1 Hlasovať)

Erasmus+  Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport.

Žiakom školy v odbore zdravotnícky asistent oznamujeme, že sa po splnení kritérií výberovej procedúry môžu zúčastniť zahraničnej odbornej stáže v Českej republike. Podrobnosti realizácie stáži sú uvedené v článku o schválení projektu pod názvom Mobilita – súčasť vzdelávacieho programu v odbore zdravotnícky asistent na SZŠ Humenné.

Plán odborných stáží:

  1. Turnus – september 2016 – štyria žiaci 4. ročníka na prijímajúcej škole v Třebíči (školský rok 2016/2017)
  2. Turnus – jún 2017 – šiesti žiaci 3. ročníka na prijímajúcej škole v Ostrave (školský rok 2016/2017)
  3. Turnus – september 2017 – štyria žiaci 4. ročníka na prijímajúcej škole v Třebíči (školský rok 2017/2018)
  4. Turnus – jún 2018 - šiesti žiaci 3. ročníka na prijímajúcej škole v Ostrave (školský rok 2017/2018)

Kritériá výberu žiakov na absolvovanie odborných stáží budú zverejnené na výveske o realizácii programu Erasmus+ na škole na prízemí školy. Rodičia žiakov sa o kritériách výberu môžu dozvedieť od triednych učiteľov na rodičovských združeniach alebo v rámci individuálnej konzultácie s vedením školy, respektíve s koordinátorom projektu. 

Ďalšie požiadavky na žiakov, ktorí by sa chceli zahraničných odborných stáží zúčastniť:

  1. Vyplnenie prihlášky na odbornú zahraničnú stáž (nutné starostlivo vyplniť všetky časti prihlášky !!!, neúplne prihlášky budú z posudzovania vyradené). Dôležité je uvedenie vlastného prínosu žiaka pre školu a absolvovanie priebehu odbornej stáže a uvedenie motivácie žiaka pre absolvovanie odbornej stáže. Prihlášku si žiaci vytlačia, vypíšu, dajú podpísať rodičom a odovzdajú Mgr. Sivulkovej, resp. na sekretariát školy. Pred konaním každého turnusu bude na webovej stránke školy uvedená výzva na odovzdávanie prihlášok.
  2. Aktívna povinná účasť žiaka na pedagogickej, odbornej, kultúrnej a jazykovej príprave na odbornú stáž (realizovaná pred konaním príslušného turnusu podľa vopred stanoveného harmonogramu, v septembrových turnusoch počas letných prázdnin).
  3. Maximálna účasť žiaka na získavaní nových originálnych vedomosti, zručností a kompetencií počas absolvovania príslušného turnusu a odovzdanie všetkých získaných informácii a skúsenosti ostatným žiakom a učiteľom školy.
  4. Povinnosť žiaka vyhotoviť každý deň odbornej stáže zápisy do denníka odbornej stáže pod vedením učiteľa.
  5. Účasť žiaka na spracovaní výstupov projektu – spracovanie príspevkov na webové sídlo školy v čase konania príslušného turnusu mobility, spracovanie výstupných prezentácii v PowerPointe a ich prednesenie na akciách školy pre žiakov a učiteľov školy, účasť na školskom odbornom seminári, účasť na odborných konferenciách mimo sídla školy, spracovanie príspevkov do regionálnej i odbornej stáže.
  6. Účastník stáže musí byť schopný po absolvovaní odbornej stáže preukázať nadobudnuté vedomostí a zručnosti na hodinách teoretického a praktického vyučovania, preukázať prezentačné schopnosti a zručnosti pri spracovaní výsledkov odborných stáží vo výstupoch projektu.
Čítané 2248 krát

Školský kalendár

Z našej fotogalérie

Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.