Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
Stredná zdravotnícka škola
Lipová 32, 066 83 Humenné
sobota, 15. august 2020
nedeľa, 05 február 2012 01:00

Školský rok 2009/2010

Napísal(a)

V poradí 40. školský rok sa slávnostne otvoril 2.9.2009 príhovorom riaditeľky školy PhDr. Marcely Griščíkovej pre sedem tried v odbore zdravotnícky asistent. Zároveň pani riaditeľka predstavila nových pedagógov.

Po odchode matematikára Mgr. I. Kolesára tento predmet začala vyučovať Mgr. A. Mačošková a novou posilou pre vyučovanie predmetov OSE bola Mgr. D. Galajdová. V úvode školského roka sa žiaci tretej triedy zúčastnili Kurzu ochrany človeka a zdravia v príjemnom prostredí na Sninských Rybníkoch. V tomto školskom roku sa realizovalo aj externé štúdium v dvoch triedach, a to v odbore sanitár a zdravotnícky asistent.

Naši žiaci sa celoročne zapájali do rôznych podujatí buď ako figuranti, alebo rozhodcovia. Zúčastnili sa branného dňa FALCU, športovo-branného dňa ZŠ o Pohár primátora mesta, svetového dňa srdca - MOST, celosvetovej zbierky na podporu slabozrakých a nevidiacich Biela pastelka, spolupracovali aj s SČK pod vedením Mgr. J. Doležiovej a boli tiež účastníkmi Pamätného dňa mesta Humenné. Dobrovoľne podporili zbierku Chráňte lesy, zbierku na pomoc duševne chorých Nezábudka. Aktívnou účastníčkou Humenského dňa ošetrovateľstva bola žiačka ZA 4.B Lucia Simová, ktorá prezentovala vlastný názor na zdravotníckeho asistenta očami študenta. V školskom internáte predstavil nenáročný Fit program prezident Slovenského orla Ing. Jozef Gálik. Toto podujatie bolo medializované i v regionálnej tlači.

Dňa 5.11.2009 sa otvorili brány školy všetkým tým, ktorí chceli nahliadnuť do priestorov školy a stručne sa oboznámiť s odborom zdravotnícky asistent. Cieľom tohto Dňa otvorených dverí bolo prezentovať prácu školy. V tom istom mesiaci sa tradične konala imatrikulácia prvákov, program si pre nich v aule školy pripravila ZA 3.A a ZA 3.B. O deň neskôr sa celá škola zúčastnila filmového predstavenia slovenského titulu Jánošík.

V tomto školskom roku sa boli odovzdané i zelené stužky dvom maturitným triedam, ZA 4.A (triedna učiteľka PhDr. S. Baníková) a ZA 4.B (triedna učiteľka PaedDr. G. Zavadská). Slávnostného odovzdávania sa zúčastnilo aj vedenie školy. V závere mesiaca sa ukončil kurz Opatrovateľstva.

V decembri sa uskutočnilo školské kolo olympiády v cudzích jazykoch. Víťazkou tohto kola sa v nemeckom jazyku stala žiačka ZA 4.A Jaroslava Galbavá a v anglickom jazyku Zuzana Nadzamová z rovnakej triedy. V krajskom kole v olympiáde zo slovenského jazyka, ktoré sa uskutočnilo v Prešove, nás reprezentovala v kategórii A Veronika Stanková zo ZA 3.B a v kategórii B Ivana Gaľová, žiačka 2. ročníka. Anna Mahútová zo ZA 3.B sa zúčastnila krajského kola v recitácii duchovnej poézie A slovo bolo u Boha... Interpretáciou textu M. Rúfusa v kategórii poézia získala 2. miesto. Súťaže zabezpečili PhDr. J. Šafranová (anglický jazyk), Mgr. P. Blaha (nemecký jazyk) a PaedDr. G. Zavadská (slovenský jazyk a literatúra). V deň Mikuláša triedy v rámci charitatívnej činnosti navštívili s individuálnym programom sociálne a zdravotnícke zariadenia v Osadnom, v Medzilaborciach, aj v Humennom. Druháci sa predstavili s mikulášskym programom v školskej aule pri príležitosti rozsvietenia jedličky na škole. V posledný školský deň v kalendárnom roku sa konali slávnostné triednicke hodiny i posledné stretnutie zamestnancov školy v kalendárom roku 2009.

Nový rok 2010 tradične privítala riaditeľka školy novoročným príhovorom v školskej aule. V mesiaci január sa uskutočnilo obvodné kolo olympiády v cudzích jazykoch. V nemeckom jazyku nás reprezentovala Jaroslava Galbavá a v aglickom jazyku Zuzana Nadzamová, obe zo ZA 4.A. V závere mesiaca sa spoločne vyhodnotila práca žiakov za 1. polrok šk. roka 2009/2010. V 1. polroku v dennom štúdiu v odbore zdravotnícky asistent študovalo v 7 triedach 155 žiakov.

Po polročných prázdninách sa začali prípravy na ďalší ročník charitatívno-tanečného podujatia Bailando, ktoré sa nieslo v znamení 40. výročia založenia školy a študentského plesu. Konalo sa 10.02.2010 za účasti zástupcov VÚC Prešov, zástupcov MsÚ v Humennom, zástupcov NsP A. Leňa v Humennom, zástupcov RR pri SZŠ Humenné, Sestričky, n. f. a zástupcov sponzorov. Dušou celého tohto projetku boli S. a M. Kráľové.

V marci nás reprezentovalo družstvo chlapcov na okresnom kole v stolnom tenise v zložení: Z. Hliva, D. Bodnár, A. Zelinka.

Vzťah k umeleckému slovu prejavila žiačka A. Makutová z 3.B triedy. Spolu so žiačkou E. Valalikovou z 3.B nás zastupovali v okresnom kole súťaže Vansovej Lomnička. V Biblickej olympiáde nás reprezentovali žiačky ZA 1.A V. Blašková, L. Birtoková, A. Hirjaková. V krajskej súťaži za krásu slova našu školu zastupovali N. Harhotová, V. Stanková z triedy ZA 3.B.

Každoročné zastúpenie máme aj v súťaži Pribinove poklady, tento školský rok sa konali v Levoči a zastupovali nás V. Stanková ZA 3.B, L. Savaryová, A. Pľutová ZA 3.A. V celkovom hodnotení SOŠ získali 4. miesto. Žiakov do súťaže pripravil PhDr. Š. Stebila. V krajskom kole SOČ v odbore zdravotníctvo súťažila žiačka N. Harhotová ZA 3.B s prácou Prevencia úrazov v detskom veku pod vedením Mgr. S. Kráľovej. 16. marca sa uskutočnila externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky zo SJL a 17. marca 2010 z cudzích jazykov. Tradične sa zúčastňujeme aj divadelného predstavenia, tohto roku sme navštívili Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a videli sme úspešný muzikál František z Assisi. 16. apríla 2010 sme sa zapojili do zbierky na podporu boja proti rakovine – Deň narcisov.

Žiaci našej školy boli zapojení do výskumu hladiny cukru, výskum realizoval Regionálny ústav verejného zdravotníctva. Koordinátorkou bola Mgr. I. Švigarová. V máji sa žiaci aktívne zapájali do súťaží SČK, prácu SČK na škole koordinuje Mgr. J. Doležiová. Vybraní žiaci 4. ročníka sa zúčastnili náučno-poznávacej exkurzie. Navštívili geriatrické zariadenie, súkromnú kliniku Privat-klinik Dobling vo Viedni a plastickú kliniku Medical Centrum – plastická a estetická chirurgia v Bratislave.

PhDr. S. Baníková, vyučujúca prvej pomoci, zorganizovala súťaž v poskytovaní prvej pomoci, kde si svoje sily zmeralo 7 družstiev. Víťazmi sa stalo družstvo v zložení A. Makutová, V. Hašuľová, P. Kičina (ZA 3.B). Matematické schopnosti si mohli žiaci preveriť v súťaži MATBOJ, ktorý pripravila RNDr. A. Mačošková. V súťaži bola úspešná ZA 1.A. V rámci súvislej odbornej praxe sa žiaci zúčastnili výmenného pobytu na SZŠ v Kladne a našu školu navštívili žiaci z Třebíča. Každoročne sa táto prax vyhodnocuje a vyhlasuje sa najlepší zdravotnícky asistent. V školskom roku 2009/2010 tento titul získlali Anna Pľutová z triedy ZA 3.A a Michaela Mašlejová z triedy ZA 3.B.

25. júna sa vyhodnotili študijné výsledky za 2. polrok šk. roka 2009/2010. Slávnostného vyhodnotenia šk. roka sa zúčastnila aj riaditeľka Územného spolku SČK v Humennom Mária Škrlíková, ktorá poďakovala škole, žiakom a vyučujúcim za ústretovosť a spoluprácu.

Čítané 4599 krát
Best UK Bookis w.betroll.co.uk Will Hill
Návštevou našej stránky súhlasíte s používaním cookies pre zabezpečenie jej komfortného používania.